4 sierpnia 2006 r. odbyło się 24. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę o dotację na wydanie przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa publikacji "Senatorowie województwa krakowskiego w latach 1922-1939". Stwierdzono, że jest to publikacja poświęcona wyłącznie dziejom Senatu i senatorom, muzeum jest prężną placówką o ustalonej renomie, a autor przygotowywanego opracowania - dobrym specjalistą w swej branży. Biorąc powyższe pod uwagę, wyrażono zgodę na dofinansowanie wydania (przewidywany termin: listopad br.) w wysokości 20 tys. zł pod następującymi warunkami: dostarczenia oficjalnej recenzji naukowej, umieszczenia w publikacji informacji o dofinansowaniu przez Kancelarię Senatu, a także przekazaniu kancelarii co najmniej 130-150 egzemplarzy.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie 12 września br. w sali 217 konferencji "Rolnictwo ekologiczne - stan obecny i perspektywy rozwoju", której współautorem będzie Ministerstwo Środowiska. Celem konferencji jest omówienie stanu i perspektyw rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz zagadnień dotyczących produkcji i sprzedaży artykułów rolno-spożywczych wytworzonych metodami ekologicznymi i tradycyjnymi. Wyrażono zgodę na termin konferencji, zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium zapoznało się z pismem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dotyczącym zorganizowania posiedzenia wyjazdowego komisji w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Nie wyrażono zgody na zorganizowanie takiego posiedzenia. Podtrzymano zasadę o nieorganizowaniu posiedzeń wyjazdowych komisji senackich poza granicami kraju.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i rozważono możliwości ewentualnego udzielania pomocy prawnej dotyczącej problemu zwrotu własności ziemskiej w regionie wileńskim Polakom na Litwie. Omówiono przedłożone projekty: publicznej kancelarii adwokackiej Związku Prawników Polaków na Litwie oraz biura afiliowanego przy Związku Polaków na Litwie, administrującego i koordynującego wynajmowanie istniejących w Wilnie kancelarii prawniczych do występowania w konkretnych sprawach. Prezydium stanęło na stanowisku, że jeśli dofinansowywać - to porady prawne, a nie biuro. Punkty porad prawnych powinny być w poszczególnych ośrodkach samorządowych, nie tylko w Wilnie. Poza tym zwrócono uwagę na złożoność tego problemu oraz uwarunkowań wynikających z członkostwa obu krajów w UE (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy przewidziało w swym budżecie środki na porady prawne w tej kwestii).

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

- Pomorska Fundacja Edukacyjna w Gdańsku: "Nad Bałtykiem. Pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży ze środowisk polonijnych z Ukrainy". Całkowity koszt realizacji zadania - 130 016 zł, wnioskowana kwota dotacji - 120 516 zł. Przyznano dotację w wysokości 42 000 zł.

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: "Wsparcie środowisk polonijnych -organizacja turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego niepełnosprawnych (w systemie integracyjnym wraz ze sprawnymi) dzieci polskich z Litwy, połączonego z edukacją na temat leczenia i profilaktyki". Całkowity koszt realizacji zadania - 56 088 zł, wnioskowana kwota dotacji 47 288 zł. Przyznano dotację w wysokości 28 000 zł.

- Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Warszawie: "Wsparcie środowisk polonijnych - organizacja turnusu rehabilitacyjno-integracyjnego niepełnosprawnych (w systemie integracyjnym wraz ze sprawnymi) dzieci polskich z Ukrainy, połączonego z edukacją na temat leczenia i profilaktyki". Całkowity koszt realizacji zadania - 52 088 zł, wnioskowana kwota dotacji 43 288 zł. Przyznano dotację w wysokości 24 000 zł.

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku: "4P - poznać, pokochać Pomorze i Pojezierze. Turnus kolonii letnich dla dzieci polonijnych z Litwy" (refundacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 53 306 zł, wnioskowana kwota dotacji - 25 000 zł. Przyznano dotację na zakwaterowanie i wyżywienie w wysokości wnioskowanej kwoty, tj. 25 000 zł.

Prezydium zwróciło uwagę, że większą efektywnością, z uwagi na naukę języka polskiego, wykazują się kolonie i obozy, na których dzieci polskie z dawnych republik radzieckich są w mniejszości w stosunku do dzieci z Polski. Zasugerowano, by zwracać na ten fakt uwagę podmiotom składającym wnioski o dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży polskiej ze Wschodu.

Prezydium zapoznało się z propozycją budżetu Kancelarii Senatu na rok 2007. Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła zebranym plan podziału środków finansowych. Wszystkie pozycje zostały skalkulowane na poziomie niezbędnego minimum zapewniającego wykonanie zadań organizacyjno-technicznych związanych z działalnością Senatu RP i jego organów. Przedstawiony projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię prezydium.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski - jako upoważniony przez marszałka Bogdana Borusewicza do rozpatrywania usprawiedliwień z tytułu nieobecności senatorów na posiedzeniach plenarnych poruszył sprawę zgodności tych usprawiedliwień z Regulaminem Senatu. Ustalono, że zostanie wystosowane do wszystkich senatorów pismo przypominające o zasadach usprawiedliwiania nieobecności (a także o możliwości skorzystania z urlopu) senatora.