8 czerwca 2006 r. odbyło się 20. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i wyraziło zgodę na zorganizowanie w gmachu Senatu 18 lipca 2006 r. konferencji pt. "Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce". Zaakceptowano przedstawiony program oraz kosztorys, nie wyrażono natomiast zgody na umieszczenie w kosztorysie punktu: honoraria prelegentów. Po raz kolejny prezydium stwierdziło, że można zwracać zaproszonym prelegentom koszty podróży czy noclegu, ale Kancelaria Senatu nie będzie finansować honorariów za wystąpienia; wystąpienie na konferencji w Senacie powinno być traktowane jako zaszczyt dla prelegenta.

Rozpatrzono wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wyrażono zgodę na zorganizowanie 11 lipca 2006 r. w gmachu Senatu konferencji nt. "Konsolidacja systemu kontroli żywności w Polsce". Konferencję objął honorowym patronatem wicemarszałek Krzysztof Putra. Zaakceptowano przedstawiony program oraz kosztorys.

Rozpatrzono wniosek Komisji Obrony Narodowej i wyrażono zgodę na odbycie 30 czerwca 2006 r., przewidzianego w planie pracy na ten rok, wyjazdowego posiedzenia w Krakowie w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym. Temat posiedzenia to "Funkcjonowanie wojskowej służby zdrowia w ramach systemu ochrony zdrowia w Polsce w świetle aktualnych i przyszłych potrzeb Sił Zbrojnych RP". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

I. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

CZĘŚĆ I:

- Związek Sybiraków, Zarząd Główny w Warszawie: Udział polonijnych uczestników w VI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Całkowity koszt zadania - 89 000 zł, postulowana kwota dotacji - 20 000 zł. Przyznano 20 000 zł.

- Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Pomoc charytatywna. Całkowity koszt zadania - 490 000 zł, postulowana kwota dotacji - 490 000 zł. Przyznano 200 000 zł.

- Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Wsparcie aktywności gospodarczej i środowiskowej Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt zadania - 516 300 zł, postulowana kwota dotacji - 516 300 zł. Przyznano 100 000 zł.

- Towarzystwo Demokratyczne "Wschód" w Warszawie: Cykl szkoleń dla prasy polonijnej z krajów b. ZSRR. Całkowity koszt zadania - 140 411 zł., postulowana kwota dotacji - 88 986 zł. Wniosek został odrzucony.

- Polska Misja Medyczna w Krakowie: Mobilne ambulatorium medyczne - pomoc medyczna dla Polaków mieszkających w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 121 500 zł, postulowana kwota dotacji - 72 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program pomocy charytatywnej - pomoc dla polskich środowisk na Wschodzie. Całkowity koszt zadania - 1 999 001 zł, postulowana kwota dotacji - 1 608 965 zł. Przyznano 800 000 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Promocja spraw polonijnych. Całkowity koszt zadania - 1 441 487 zł, postulowana kwota dotacji - 1 149 121 zł. Przyznano 700 000 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego. Całkowity koszt zadania - 1 482 018 zł, postulowana kwota dotacji - 978 920 zł. Przyznano 500 000 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Program wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej w środowiskach polonijnych. Całkowity koszt zadania - 235 554 zł, postulowana kwota dotacji - 209 707 zł. Przyznano 100 000 zł.

- Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Program wspierania Instytutu Józefa Piłsudskiego. Całkowity koszt zadania - 174 188 zł, postulowana kwota dotacji - 116 438 zł. Wniosek został odrzucony.

- Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: Akademickie spotkania polonijne w Portugalii. Całkowity koszt zadania - 51 075 zł, postulowana kwota dotacji - 30 825 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Dofinansowanie wyposażenia Centrum Kulturalno-Charytatywnego w Ułan-Ude w ramach programu wspierania organizacji polskich i polonijnych za granicą. Całkowity koszt zadania - 27 301 zł, postulowana kwota dotacji - 26 117 zł. Przyznano 26 117 zł.

- Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: Partnerstwo szkół - edycja 2005 etap 3 wizyta po roku. Całkowity koszt zadania - 50 580 zł, postulowana kwota dotacji - 25 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: Partnerstwo szkół - edycja 2006 etap 1 poznajmy się. Całkowity koszt zadania - 184 640 zł, postulowana kwota dotacji - 174 240 zł. Wniosek został odrzucony.

- Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: Wspólne dziedzictwo - etap 3. Całkowity koszt zadania - 53 850 zł, postulowana kwota dotacji: 39 150 zł. Wniosek został odrzucony.

- Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie: Popularyzacja działalności fundacji polonijnych w programie Kongresu: Fundacje Polonijne. Perspektywy współpracy z organizacjami kulturowo-technicznymi. Całkowity koszt zadania - 54 750 zł, postulowana kwota dotacji - 8750 zł. Wniosek został odrzucony.

- Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie: Popularyzacja w środowiskach polonijnych produkcji filmowej pt. "Wszystko co nasze... Historia życia Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej". Całkowity koszt zadania - 53 500 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Klub Sportowy "Błękitni" w Dobiegniewie: XII Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej Dobiegniew Cup 2006 pod patronatem Kazimierza Górskiego. Całkowity koszt zadania - 178 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 360 zł. Wniosek został odrzucony.

- Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim: Warsztaty muzyczno-taneczne dla uzdolnionej muzycznie młodzieży szkolnej o korzeniach polskich ze Lwowa i okolic (Ukraina) wraz z koncertem kapeli lwowskiej dla mieszkańców miasta Radzynia Podlaskiego. Całkowity koszt zadania - 32 620 zł, postulowana kwota dotacji - 30 620 zł. Wniosek został odrzucony.

- Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku: Kurs języka polskiego dla studentów Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. Całkowity koszt zadania - 13 850 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Przyznano 10 000 zł.

- Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: Dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXIX Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Całkowity koszt zadania - 140 360 zł, postulowana kwota dotacji - 25 500 zł. Przyznano 19 500 zł.

- Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Promocja spraw polonijnych, całkowity koszt zadania - 165 108 zł, postulowana kwota dotacji - 94 253 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie "Kresy" w Krakowie: Przyjazdy młodzieży szkolnej polskiego pochodzenia ze Wschodu do Krakowa. Całkowity koszt zadania - 56 370 zł, postulowana kwota dotacji - 55 370 zł. Wniosek został odrzucony.

- Światowe Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie: Polonijny Festiwal Multimedialny "Polskie Ojczyzny" 2006. Koszt całkowity zadania - 127 000 zł, postulowana kwota dotacji - 3000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Terenowy Oddział Stowarzyszenia Ochotniczych Hufców Pracy w Częstochowie: Kolonie dla dzieci i młodzieży polskiej z Litwy. Całkowity koszt zadania - 45 000 zł, postulowana kwota dotacji - 14 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze: Organizacja wypoczynku letniego o charakterze edukacyjno-sportowo-rekreacyjnym dla dzieci rodzin polskich z Ukrainy. Całkowity koszt zadania - 53 630 zł, postulowana kwota dotacji - 35 200 zł. Wniosek został odrzucony.

- Wojewódzka Rada Koordynacyjna Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Zielonej Górze: Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla młodzieży polonijnej z Niemiec. Całkowity koszt zadania - 50 030 zł, postulowana kwota dotacji - 35 200 zł. Wniosek został odrzucony.

- Towarzystwo "Amicus" w Białymstoku: Obóz adaptacyjno-integracyjny dla młodzieży polskiego pochodzenia z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Litwy, Łotwy i Estonii, podejmujących wyższe studia na uczelniach w Polsce. Całkowity koszt zadania - 113 040 zł, postulowana kwota dotacji - 96 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie: V Międzynarodowe Sympozjum "Polacy razem" nt. "Energia odnawialna w kontekście ochrony środowiska". Całkowity koszt zadania - 261 930 zł, postulowana kwota dotacji - 190 170 zł. Wniosek został odrzucony.

- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach: "Dzieci z Kazachstanu w ojczyźnie przodków". Całkowity koszt zadania - 383 820 zł, postulowana kwota dotacji - 333 620 zł. Wniosek został odrzucony.

- Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie: VIII Międzynarodowe Sympozjum Turystyczno-Przyrodnicze. Całkowity koszt zadania - 58 150 zł, postulowana kwota dotacji - 38 000 zł. Wniosek został odrzucony.

- Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna w Warszawie: Doposażanie w pomoce dydaktyczne i urządzenia "podopiecznych" szkół średnich i podstawowych na Litwie, których liczba wzrosła ostatnio z 6-ściu do 9-ciu, co potwierdza załączone podziękowanie za prezenty gwiazdkowe. Całkowity koszt zadania - 49 700 zł, postulowana kwota dotacji - 46 300 zł. Wniosek został odrzucony.

- Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie wydania "Antologii polonijnej. Tom I" w 2006 r. Całkowity koszt zadania - 43 380 zł, postulowana kwota dotacji - 20 900 zł. Wniosek został odrzucony.

- Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczycieńskiego w Szczytnie: Warsztaty muzyczne pt. "Różnorodność w jedności. Muzyka nie zna granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 145 000 zł, postulowana kwota dotacji - 49 992 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Musica Sacra" w Białymstoku: VII koncerty pamięci w terminie 10-17 września 2006 r. poprzedzone warsztatami artystycznymi dla wykonawców w dniach 18-28 sierpnia 2006 r. w Goniądzu i Osowcu. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 285 zł, postulowana kwota dotacji - 13 500 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie Liderów Wiejskich w Kłobucku: Multimedialne zestawy edukacji Kulturalnej dla Polonii. Całkowity koszt realizacji zadania - 146 200 zł, postulowana kwota dotacji - 120 200 zł. Wniosek został odrzucony.

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: Kolonie polonijne z Ukrainy - Puławy 2006. Całkowity koszt realizacji zadania - 75 300 zł, postulowana kwota dotacji - 47 000 zł. Wniosek został odrzucony.

CZĘŚĆ II

- Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Organizacja Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (dofinansowanie kosztów organizacji I semestru). Całkowity koszt realizacji zadania - 36 244 zł, postulowana kwota dotacji - 27 044 zł. Wniosek został odrzucony.

W związku z informacją przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o rezygnacji wnioskodawcy - Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z zadania: X Forum Polonijne "Ojczyzna w łączności z Polonią świata", prezydium oddaliło wniosek.

W związku z informacją Fundacji "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej o wycofaniu się z zadania: Wspólne dziedzictwo etap I, prezydium oddaliło wniosek.

Prezydium przyjęło do wiadomości rezygnację Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z organizacji w br. III Zjazdu Polonii Świata i informację o niemożności w związku z tym wykorzystania dotacji 1 150 620 zł w ramach programu wspierania organizacji polskich i polonijnych w świecie.

Prezydium pozytywnie zaopiniowało projekt zarządzenia marszałka Senatu zmieniający zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Senatu. Projekt przewiduje utworzenie stanowiska zastępcy szefa Kancelarii Senatu oraz likwidację stanowiska dyrektora generalnego. Zgodnie z projektem zastępca szefa Kancelarii Senatu ma działać na podstawie zakresu czynności ustalonego przez szefa oraz kierować kancelarią w okresie jego nieobecności. Zmiana statutu będzie się wiązać z koniecznością nowelizacji innych wewnętrznych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Kancelarii Senatu.

Zapoznano się z notatką dotyczącą zakresu zmian Regulaminu Senatu związanych z trybem pracy Senatu i jego organów. Senat na swym 11. posiedzeniu, 24 maja br., podjął uchwałę w sprawie tych zmian. Uchwała została opublikowana w Monitorze Polskim z 30 maja br., co oznacza, że wejdzie w życie 14 czerwca 2006 r.

Omówiono sprawę przedstawioną w oświadczeniu senatora Ryszarda Bendera, wygłoszonym podczas 12. posiedzenia Senatu, 8 czerwca 2006 r., a skierowanym do marszałka i Prezydium Senatu. W odpowiedzi marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się z prośbą do senatora R. Bendera by, jako przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, w kwestii prowadzenia polityki polonijnej miał na uwadze priorytety uzgodnione przez członków Prezydium Senatu. Wicemarszałek Maciej Płażyński stwierdził, że udał się do Argentyny na zaproszenie prezesa głównej organizacji polonijnej w Argentynie, a jest nią Związek Polaków w tym kraju.