25 maja 2005 r. odbyło się 18. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono prośbę Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na odbycie przewidzianego w planie pracy na rok 2006 posiedzenia wyjazdowego w Radomiu, w dniach 23 i 24 czerwca 2006 r. Porządek posiedzenia obejmuje sprawę rewitalizacji obszarów miejskich na przykładzie programu lokalnego. Wyjazd związany jest również z dniami Jana Kochanowskiego oraz 30. rocznicą Radomskich Wydarzeń Czerwcowych. Prezydium zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium zaakceptowało także prośbę Komisji Kultury i Środków Przekazu i wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji "Pozyskiwanie środków europejskich a ochrona dziedzictwa kulturowego". Konferencja odbędzie się w Senacie 20 czerwca br. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys i program z następującymi zastrzeżeniami:

- nie zgodzono się na honoraria dla prelegentów. Stwierdzono, że możliwy jest jedynie ewentualny zwrot kosztów podróży zaproszonych prelegentów,

- zwrócono uwagę na zastosowanie w projekcie programu zwrotu obcojęzycznego (angielskiego), który z powodzeniem powinien być zastąpiony zwrotem w języku polskim. Jest to szczególnie ważne w Roku Języka Polskiego - zainicjowanego uchwałą Senatu RP.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie zorganizowania w dniach 19-20 czerwca br. w województwie śląskim posiedzenia wyjazdowego komisji. Podczas posiedzenia komisja zapozna się z przebiegiem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego i problemami w regionie. Planowane jest m.in. spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego oraz wojewódzkiej administracji rządowej. Zaakceptowano przedstawiony program i kosztorys.

Prezydium Senatu przychyliło się do prośby senator Ewy Tomaszewskiej oraz przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Antoniego Szymańskiego i wyraziło zgodę na zorganizowanie 1 czerwca br. wystawy fotograficznej poświęconej niepełnosprawnym dzieciom. Z organizacją wystawy nie wiążą się koszty dla Kancelarii Senatu. Lokalizacja przewidziana jest w holu, na parterze gmachu Senatu. Wyrażono zgodę na przygotowanie poczęstunku dla uczestników otwarcia wystawy, dla dzieci zaś (30-osobowa grupa uczniów gimnazjum integracyjnego), z racji ich święta, przygotowane zostaną paczki ze słodyczami o łącznej wartości około 800-900 zł.

Prezydium zdecydowało o zdjęciu z porządku obrad punktu "rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie" i rozpatrzenie go na najbliższym posiedzeniu.

Prezydium ponownie przedyskutowało projekt ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Stwierdzono potrzebę - na tym etapie pracy nad przygotowaniem ustawy - przeprowadzenia konsultacji z Prezydium Sejmu oraz z przedstawicielami administracji rządowej.

Prezydium zapoznało się z pismem senator Anny Kurskiej skierowanym do marszałka Senatu przez 32 senatorów, a dotyczącym wypowiedzi senatora Stefana Niesiołowskiego podczas debaty Senatu (11 posiedzenie, 23 maja br.) nad punktem dotyczącym sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 r.