11 maja 2006 r. odbyło się 16. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia prezydium podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu. Zmiana została spowodowana wprowadzeniem przez Pocztę Polską nowego regulaminu zmierzającego do uporządkowania oznakowania druków pocztowych. Zgodnie z uchwałą ewentualne przyszłe zmiany będą odwoływać się do umowy zawieranej przez Kancelarię Senatu z pocztą, bez angażowania w tę sprawę prezydium.

Prezydium zaaprobowało przedstawioną przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu inicjatywę zorganizowania konferencji naukowej na temat "Rozwój systemu poradnictwa zawodowego w Polsce szansą efektywnego obniżenia bezrobocia". Konferencja odbędzie się 2 czerwca br., w porozumieniu z Ogólnopolskim Forum Poradnictwa Zawodowego. Prezydium zaakceptowało przedstawiony program oraz kosztorys, zgadzając się na pokrycie kosztów podróży i dwudniowego pobytu w Polsce dwóch uczestników konferencji z Niemiec i Austrii.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do organizatorów, by występując o objęcie konferencji honorowym patronatem, nie umieszczali tej prośby w ogólnym piśmie dotyczącym organizacji konferencji, ale zwracali się o to w odrębnym piśmie, dotyczącym tylko tej sprawy.

Prezydium wyraziło zgodę na odbycie trzydniowej wizyty studyjnej członków i pracowników sekretariatu Komisji Spraw Unii Europejskiej w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli i Luksemburgu, w dniach 6-8 czerwca br. Wizyta ma mieć miejsce zgodnie z przyjętymi planami pracy na I półrocze br. przez prezydia senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys, zaznaczając, że jest to wyjazd grupowy, organizowany wspólnie przez Kancelarie Sejmu i Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na odbycie przewidzianego w planie pracy na rok 2006 posiedzenia wyjazdowego Komisji Kultury i Środków Przekazu w województwie świętokrzyskim, 18 maja br., które będzie poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z edukacją i kulturą w regionie. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium zaakceptowało wniosek przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy (SIRGOW) senatora Jerzego Szymury, aby obsługa techniczno-organizacyjna związana z bieżącymi pracami zespołu prowadzona była przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Prezydium rozważyło przedstawioną przez senatora Andrzeja Łuczyckiego sprawę dofinansowania medali upamiętniających odsłonięcie pomnika Jana Kochanowskiego w Radomiu i promujących Rok Języka Polskiego, ustanowiony uchwałą Senatu RP. Stwierdzono, że przepisy ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządy terytorialnego nie pozwalają na udzielenie z budżetu Kancelarii Senatu dotacji na ten cel. Postanowiono, że Kancelaria Senatu zleci Mennicy Państwowej wybicie 100 sztuk medali, które - celem uhonorowania nim określonych osób - pozostaną do dyspozycji Kancelarii Senatu (zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 44 Szefa Kancelarii Senatu z 1 grudnia 2004 r.).

Prezydium Senatu przedyskutowało wstępnie różne koncepcje dysponowania (od roku budżetowego 2007) środkami finansowymi na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przyjęcie innego niż dotychczas sposobu dysponowania środkami wymaga zaplanowania i podjęcia - z odpowiednim wyprzedzeniem - działań zmierzających do stworzenia warunków prawnych oraz organizacyjno-technicznych.

Prezydium przyjęło uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, która zobowiązuje podmioty do składania wniosków o dotację najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.

Podczas posiedzenia zaakceptowano także przewidywany terminarz posiedzeń Senatu w II kwartale br.

Ponadto zapoznano się z informacją o rozdysponowaniu kart wstępu dla senatorów na msze św. w Krakowie i Warszawie odprawiane przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Karty zostały (w sposób proporcjonalny) przekazane do klubów parlamentarnych, które decydują o dalszym przekazaniu ich senatorom.