12 kwietnia 2006 r. odbyło się 14. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie przez Komisję Zdrowia konferencji na temat "Opieka długoterminowa w Polsce". Zaakceptowano termin konferencji - 22 maja br. oraz przedstawiony kosztorys. Współorganizatorami konferencji są Bank Światowy i Bank Inwestycyjny. Jej celem jest zapoznanie zaproszonych osób ze stanem opieki długoterminowej w Polsce oraz dyskusja nad kierunkami przebudowy tego systemu opieki.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie RP 30 maja br. przez Komisję Spraw Unii Europejskiej konferencji na temat "Bezpieczeństwo energetyczne Polski vs polityka energetyczna Unii". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys z wyjątkiem punktu dotyczącego honorarium dla prelegentów. Konferencja ma na celu włączenie Senatu RP w ogólnoeuropejską dyskusję na temat przyszłości rynku energii. Przewidywany jest udział w spotkaniu przedstawicieli Komisji Europejskiej.

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska poinformowała o wystosowaniu do wiceprezes Rady Ministrów, ministra finansów Zyty Gilowskiej pisma z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie części środków z zadań o charakterze inwestycyjnym na zadania o charakterze programowym w wydatkach budżetowych planowanych na rok 2006 w ramach rozdziału - Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą).