29 marca 2006 r. odbyło się 13. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski trzech senatorów, prowadzących swoje kancelarie adwokackie, o przyznanie im uposażeń uzupełniających, wyrównujących różnicę pomiędzy pełnym uposażeniem senatorskim a dochodami uzyskiwanymi z adwokatury. Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował odrzucenie tych wniosków. Przeciwnego zdania był wicemarszałek Marek Ziółkowski. W związku z tym przeprowadzono głosowanie. Trzech członków prezydium opowiedziało się za odrzuceniem tych wniosków, dwóch - wstrzymało się od głosu. Prezydium postanowiło ponadto, jeśli nie zmienią się reguły postępowania w tej kwestii, przyjąć na stałe wymienioną zasadę.

Rozpatrzono zmianę na stanowisku szefa Kancelarii Senatu. Pozytywnie i jednomyślnie zaopiniowano wniosek marszałka B. Borusewicza o odwołanie ze względów zdrowotnych ze stanowiska ministra Adama Witalca. Po dyskusji w gronie prezydium i rozmowie z kandydatką na szefa Kancelarii Senatu Ewą Polkowską na wniosek marszałka B. Borusewicza przeprowadzono głosowanie. Czterech członków prezydium opowiedziało się za, jeden był przeciwny.