16 marca 2006 r. odbyło się 11. posiedzenie Prezydium Senatu.

Rozpatrzono prośbę przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Marka Waszkowiaka, dotyczącą zorganizowania 20 kwietnia br. konferencji "Energia odnawialna w Polsce". W związku z planowanym posiedzeniem plenarnym Senatu w dniach 19-20 kwietnia prezydium zaproponowało, by konferencja odbyła się 27 kwietnia.

Prezydium przychyliło się do prośby przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i zaakceptowało projekt zorganizowania senackiej konferencji pt. "Polityka transportowa kraju - transport kolejowy" 24 kwietnia br. Zakwestionowano koszt konferencji i zaproponowano, by zmniejszyć go o wynagrodzenia dla prelegentów, czyli o 2700 zł. Prezydium wyraziło zatem zgodę, aby koszty konferencji wyniosły 2323 zł.

Rozpatrzono prośbę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senatora Jerzego Chróścikowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie 5 maja br. konferencji pt.: "Mechanizmy funkcjonowania rynków rolnych w Polsce", której współorganizatorem będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prezydium zaakceptowało program, kosztorys i termin konferencji.

Rozpatrzono prośbę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jerzego Chróścikowskiego o zorganizowanie w Senacie wystawy w 25. rocznicę rejestracji NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, wspólnie ze związkiem i Instytutem Pamięci Narodowej. Senator podkreślił, że wystawa zostanie przeniesiona z Rzeszowa. Prezydium uznało, że zaproponowany koszt wystawy - 10 000 zł jest zbyt wysoki i zgodziło się na 3000 zł oraz zapewnienie transportu z Rzeszowa do Warszawy. Zaakceptowano także termin wystawy, która w Senacie będzie eksponowana od 5 do 19 maja br. Prezydium zgodziło się tym samym, by przeniesiona z Muzeum Literatury wystawa pt. "Nobilitacje: Reymont, Sienkiewicz, Miłosz, Szymborska", która w tym czasie miała być eksponowana w Senacie, odbyła się po 20 maja br.

Prezydium zapoznało się z notatką w sprawie organizacji wystawy pt. "Nobilitacje: Reymont, Sienkiewicz, Miłosz, Szymborska" i zaakceptowało zmieniony kosztorys wydatków.

Prezydium zapoznało się z pismem przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, dotyczącym możliwości korzystania z pomocy tej komisji podczas posiedzeń Senatu i interpretacji art. 53 Regulaminu Senatu. Prezydium zgodziło się, by w razie wątpliwości proceduralnych prowadzący obrady marszałek lub wicemarszałek Senatu zarządzał przerwę w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Marszałek Bogdan Borusewicz poruszył sprawę umowy kupna-sprzedaży budynku w Petersburgu dla Polonii. Budynek jest obciążony hipoteką, a umowa między "Wspólnotą Polską" a Senatem, który finansuje to przedsięwzięcie, przewiduje, że dom musi być wolny od obciążeń. Nie została zatem dotrzymana umowa między "Wspólnotą Polską" a Senatem. Prezydium postanowiło wezwać w tej sprawie prezesa "Wspólnoty Polskiej" Andrzeja Stelmachowskiego i ostatecznie rozstrzygnąć tę kwestię na posiedzeniu prezydium 22 marca br.