1 marca 2006 r. odbyło się 9. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas posiedzenia zaakceptowano przedstawiony podział zadań członków Prezydium Senatu. Wicemarszałkowie zobowiązali się do:

Ponadto każdy z wicemarszałków przyjął na siebie dodatkowe obowiązki.

Wicemarszałek Ryszard Legutko:

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Wicemarszałek Krzysztof Putra:

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Podczas posiedzenia powrócono także do rozpatrzenia projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na rok 2006. Stwierdzono, że nowy projekt uwzględnia sugestie przedyskutowane na poprzednim posiedzeniu, 22 lutego br. Uchwała została podjęta.

Prezydium zapoznało się z odpowiedzią przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, dotyczącą zastosowania art. 50 Regulaminu Senatu. W wyniku dyskusji prezydium zgodziło się, że zgodnie z przyjętym zwyczajem zarówno w Sejmie, jak i Senacie, przedstawiciel rządu może wystąpić w każdej fazie procedowania, aczkolwiek możliwość taka - choć utrwalona zwyczajem - jest sprzeczna z regulaminem. Celem ostatecznego wyjaśnienia postanowiono sprawę odłożyć do następnego posiedzenia prezydium, na które ma być zaproszony przewodniczący komisji senator P.Ł.J. Andrzejewski.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski zgłosił potrzebę zorganizowania konferencji - spotkania z przewodniczącymi różnych organizacji samorządowych. Wstępny termin to 12 kwietnia br.