9 grudnia 2005 r. odbyło się 4. posiedzenie Prezydium Senatu.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami dotyczącymi powołania dwóch zastępców przewodniczącego komisji, prezydium, przychylając się do złożonych wniosków, wyraziło zgodę na wybór dwóch zastępców przewodniczącego następujących stałych komisji senackich: Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zwiększenie liczby zastępców przewodniczącego komisji i wyraziło zgodę na wybór trzech zastępców przewodniczącego następujących stałych komisji senackich - Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Prezydium przyjęło wnioski o zwiększenie liczby zastępców przewodniczącego komisji i wyraziło zgodę na wybór czterech zastępców przewodniczącego następujących stałych komisji senackich: Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Nie wyrażono zgody na zwiększenie do czterech osób liczby zastępców przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło, zgłoszone przez kluby senackie, kandydatury na członków i zastępców członków delegacji do międzynarodowych organizacji parlamentarnych. Zaakceptowano przedstawione kandydatury.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (3 członków i 3 zastępców): senatorowie Zbigniew Rau (PiS), Urszula Gacek (PO) i Ryszard Bender (LPR) - członkowie; senatorowie Ewa Tomaszewska (PiS), Janina Fetlińska (PiS) i Piotr Wach (PO) - zastępcy.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO (3 członków i 3 zastępców): senatorowie Piotr Boroń (PiS), Jacek Włosowicz (PiS), Ryszard Górecki (PO) - członkowie; senatorowie Rafał Ślusarz (PiS), Tadeusz Maćkała (PO) i Ludwik Zalewski (LPR) - zastępcy.

Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej (3 członków i 3 zastępców): senatorowie Stanisław Kogut (PiS), Andrzej Person (PO) i Marek Ziółkowski (PO) - członkowie; senatorowie Andrzej Kawecki (PiS), Czesław Żelichowski (PiS) i Przemysław Berent (PO) - zastępcy.

Zgromadzenie Parlamentarne Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (2 członków i 2 zastępców): senatorowie Kosma Złotowski (PiS), Lesław Podkański (niezrzeszony) - członkowie; senatorowie Franciszek Adamczyk (PO) i Stanisław Piotrowicz (PiS) - zastępcy.

Konferencja Parlamentarna Inicjatywy Środkowoeuropejskiej (2 członków i 2 zastępców): senatorowie Anna Kurska (PiS) i Andrzej Gołaś (PO) - członkowie; senatorowie Zbigniew Trybuła (PiS) i Jerzy Szymura (PiS) - zastępcy.

Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego (1 członek i 1 zastępca): senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk (PiS) - członek; senator Elżbieta Gelert (PO) - zastępca.

Unia Międzyparlamentarna (3 członków Prezydium): senatorowie Andrzej Mazurkiewicz (PiS), Robert Smoktunowicz (PO) oraz Margareta Budner (Samoobrona RP).

Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne (1 przedstawiciel Senatu RP): obecnie miejsce to pozostaje nieobsadzone, Klub Parlamentarny PiS ma przedstawić kandydaturę.

Rozpatrzono też sprawę obsadzenia miejsc w powstającym trójstronnym Zgromadzeniu Parlamentarnym Ukraińsko-Polsko-Litewskim. Postanowiono, że skład delegacji zostanie ustalony na następnym posiedzeniu prezydium.

Ponadto poruszono sprawę terminu posiedzenia konstytuującego stałe delegacje Sejmu i Senatu do organizacji międzyparlamentarnych. Stwierdzono, że należałoby je przesunąć z 15 grudnia na 22 grudnia br.

Podczas posiedzenia prezydium podjęło uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej. Zespół ten gospodaruje funduszem świadczeń socjalnych dla senatorów. Członkami zespołu są senatorowie: Maria Pańczyk-Pozdziej (PO), Ewa Tomaszewska (PiS) i Janusz Kubiak (LPR).

Prezydium rozpatrzyło zgłoszone wnioski w sprawie uposażeń senatorskich oraz przeanalizowało sprawę przyznania uposażeń uzupełniających.

Prezydium przyjęło informację dotyczącą stanu rozliczenia finansowo-rzeczowego biur senatorskich V kadencji Senatu RP. Stwierdzono, że do 9 grudnia br. sześciu senatorów nie przekazało do Kancelarii Senatu dokumentów związanych z funkcjonowaniem swoich biur. Termin rozliczeń finansowych biur senatorskich upływa 15 grudnia br. Po tym terminie nierozliczone środki finansowe zostaną potrącone z przysługującej senatorowi odprawy parlamentarnej, a jeżeli zaś zobowiązanie senatora wobec Kancelarii Senatu przewyższy kwotę odprawy, należność może zostać wyegzekwowana na drodze postępowania sądowego.

Prezydium zaakceptowało termin i miejsce zorganizowania wystawy historycznej "Żywe Miasto - Solidarność w pamięci gdańszczan". Wystawę organizuje gdańska Fundacja Archiwum Filmowe Drogi do Niepodległości. Kancelaria Senatu współuczestniczy w wysyłaniu zaproszeń, zapewnieniu noclegu z 16 na 17 grudnia br. dla 4-5 osób, przygotowaniu telebimu i odtwarzacza DVD w dniu otwarcia. Szczegółowe uzgodnienia będą możliwe po przedstawieniu projektu wystawy i związanych z tym wymagań dotyczących aranżacji i sprzętu. Otwarcie nastąpi 22 grudnia br., w przerwie obrad Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Wyrażono zgodę na zorganizowanie 20 grudnia br. w Senacie konferencji na temat: "Wykorzystanie funduszy europejskich na obszarach wiejskich". Konferencja ma na celu ocenę dotychczasowego wykorzystania funduszy europejskich na obszarach wiejskich; analizę wniosków i doświadczeń w z wykorzystania tych funduszy w latach 2004-2006 oraz planów wykorzystania funduszy na lata 2007-2013. Konferencja będzie zorganizowana przez Związek Gmin Wiejskich przy współudziale Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji. Na koszt Kancelarii Senatu zostanie wykonane nagranie konferencji.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzono wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

1) Wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: pomoc świąteczna dla rodzin polskich (zwłaszcza dzieci) na Białorusi, Litwie i Ukrainie - 74 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

2) Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: pomoc materialna i niematerialna polskim dzieciom z Białorusi w ramach V Akcji Podarujmy Dzieciom Święta - 20 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

3) Stowarzyszenie na rzecz Osób Szczególnej Troski "Nadzieja" w Stalowej Woli: współpraca i wsparcie - projekt na rzecz tworzenia i doskonalenia systemu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pochodzenia polskiego zamieszkałej na terenie regionu Iwano-frankowskiego - 15 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

4) Caritas Polska w Warszawie: pięć tysięcy paczek świątecznych dla Polonii - 500 700 zł. Przyznano 400 000 zł, w tym 150 000 zł na paczki świąteczne dla Polaków na Białorusi.

5) Żagańskie Stowarzyszenie Muzyczne w Żaganiu: muzyka jako pomost w integracji młodzieży i element łączący - 14 800 zł. Wniosek został odrzucony.

6) Towarzystwo Porozumienia Polsko-Rosyjsko-Białoruskiego w Warszawie: zorganizowanie obozu świątecznego dla dzieci i młodzieży polskiej z Białorusi - 83 050 zł. Wniosek został odrzucony.

7) Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: zredagowanie i wydanie drukiem nr 3 i 4 kwartalnika "Nasza Rota" za rok 2005 - 45 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

8) Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych w Warszawie: pomoc charytatywna dla dzieci i młodzieży z Podbrodzia, na Litwie, oraz z Jawora, na Ukrainie - 7000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

9) Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc polskim redakcjom radiowym i telewizyjnym - 34 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

10) Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup środków trwałych dla organizacji polskich i polonijnych oraz polskich placówek oświatowych za granicą - 458 890 zł. Przyznano 324 190 zł, w tym 54 979 zł na zakup środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3500 zł, a 269 211 zł na zakup środków trwałych, których cena jednostkowa przekracza 3500 zł. Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty pośrednie w wysokości do 6,5%.

11) ZHR: świąteczna paczka - podaj pomocną dłoń - 134 700 zł. Przyznano postulowana kwotę. Wniosek ten przedłożył bezpośrednio do rozpatrzenia przez prezydium wicemarszałek Krzysztof Putra. W związku ze skomplikowaną i bardzo dynamiczną sytuacją Polaków na Białorusi wniosek ten wymagał pilnego rozpatrzenia.

Sprawy różne (programowe)

1) Wyrażono zgodę na zmiany w umowie nr 3 z 7 kwietnia br., zawartej między Kancelarią Senatu a Fundacją "Semper Polonia" w Warszawie (pismo prezesa Zarządu Fundacji "Semper Polonia" nr L.dz. 620/2005 z 24 października br.). Prezydium Senatu zmieniło uchwałę nr 494 z 18 lutego br.

2) Prezydium przyjęło do wiadomości informację Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie dotyczącą braku możliwości realizacji zadania państwowego polegającego na dofinansowaniu działalności szkoły polskiej w Algierze (pismo Zarządu Fundacji "Oświata Polska za Granicą" z 8 listopada br.) i uchyliło uchwałę Prezydium Senatu nr 635 z 30 czerwca br.

3) Prezydium wyraziło zgodę na zmiany w umowach programowych, zawartych między Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w Warszawie (pismo prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" nr L.dz. PS-31/178/05 z 30 listopada br.).

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

- Złożone przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie:

a) o zmniejszenie przyznanej kwoty dotacji

1. Remont Domu Polskiego w Daugavpilsie, na Łotwie - o kwotę 474 226 zł. Wyrażono zgodę na zmniejszenie dotacji. Ostateczna kwota dotacji wynosi 775 774 zł.

b) o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji

2. Budowa Polonijnego Centrum Kultury w Aguia Branca (Orzeł Biały), w Brazylii - zwiększenie o 34 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę. Ostateczna kwota dotacji wynosi 164 000 zł.

3. Remont Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie - zwiększenie o 92 838 zł. Przyznano 86 803 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 356 856 zł.

Pozostałe zadania wymienione w załączniku do uchwały nr 12 były zlecone wcześniej (V kadencja) i wtedy zostały przyznane fundusze. Zmiana uchwały nr 523 wymaga powtórzenia zapisów wszystkich zleconych tą uchwałą zadań. Załącznik do uchwały nr 12 jest jednolity w stosunku do uchwały nr 523.

4. Remont klas w szkole ogólnokształcącej w Iwano-Frankowsku, na Ukrainie - zwiększenie o 8075 zł. Przyznano 7550 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 74 550 zł.

5. Remont Domu Polskiego w Bystrzycy, w Czechach - zwiększenie o 103 209 zł. Przyznano 96 500 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 561 500 zł.

6. Remont siedziby Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Gnojniku, w Czechach - zwiększenie o 12 834 zł. Przyznano 12 000 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 74 300 zł.

7. Rozbudowa Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii w Budapeszcie, na Węgrzech - zwiększenie o 218 000 zł. Przyznano 203 830 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 263 830 zł.

8. Remont (po pożarze) Biblioteki Polskiej im. I. Domeyki w Buenos Aires, w Argentynie - zwiększenie o 16 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę. Ostateczna kwota dotacji wynosi 153 000 zł.

Pozostałe zadania wymienione w załączniku do uchwały nr 13 były zlecone wcześniej (V kadencja) i wtedy zostały przyznane fundusze. Zmiana uchwały nr 564 wymaga powtórzenia zapisów wszystkich zleconych tą uchwałą zadań. Załącznik do uchwały nr 13 jest jednolity w stosunku do uchwały nr 564.

9. Zakup lokalu przeznaczonego na Dom Polski w Sankt Petersburgu, w Rosji - zwiększenie o 203 500 zł. Przyznano 33 854 zł. Ostateczna kwota dotacji wynosi 1 795 854 zł.

Na wnioski o zwiększenie przyznanej kwoty dotacji (2-9) Prezydium Senatu przyznało tylko koszty bezpośrednie.

c) wnioski o zlecenie nowych zadań inwestycyjnych

10. Wymiana okien w Kościele w Czarnym Ostrowie, na Ukrainie - 6500 zł. Przyznano postulowana kwotę.

11. Wymiana stolarki okiennej w Domu Dziecka w Solecznikach wsi, na Litwie - 15 508 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

12. Remont Domu Polskiego w Bochum, w Niemczech - 22 139 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

13. Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Paltinoasie, w Rumunii - 37 433 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

14. Wykonanie centralnego ogrzewania w Domu Polskim w Pojana Mikuli, w Rumunii - 20 321 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

15. Refundacja kosztów zakupu działki w Zułowie, na Litwie, miejscu urodzenia marszałka Józefa Piłsudskiego - 73 797 zł. Wniosek został odrzucony.

16. Remont i roboty wykończeniowe w Sanktuarium M.B. w Latyczowie, na Ukrainie (refundacja poniesionych wydatków) - 160 000 zł. Przyznano 156 418 zł (bez kosztów pośrednich).

- Złożone przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie:

17. nt Domu Polskiego w Stryju, na Ukrainie - postulowana kwota zwiększenia dotacji o 33 854 zł. Wniosek został odrzucony.

Sprawy różne (inwestycyjne)

Ostatni omawiany był wniosek opisany w piśmie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" z 29 listopada br. L.dz., I-181/2005, dotyczący rezygnacji z wykonania zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski w Oszmianach, na Białorusi. Prezydium wyraziło zgodę na tę zmianę.

Stwierdzono konieczność dokładnego poinformowania członków Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na temat procedury składania wniosków o dofinansowanie i sposobu ich realizacji.

Na zakończenie posiedzenia Prezydium Senatu przyjęto do wiadomości informację o powstaniu i ukonstytuowaniu się 9 listopada br. Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.