9 listopada 2005 r. odbyło się 2. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości oświadczenia 4 senatorów o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości. Senatorowie ci nie pozostają w stosunku pracy lub uzyskali urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawiesili ją, nie pobierają albo zawiesili emerytury lub renty.

Ponadto prezydium przeanalizowało sprawę przyznania uposażenia uzupełniającego. Zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Prezydium Senatu może podjąć decyzję o przyznaniu, na wniosek senatora, uposażenia w części według zaakceptowanej na swym pierwszym posiedzeniu zasady, że należy przyznawać uposażenie uzupełniające tym senatorom, którzy pozostają w zatrudnieniu pozwalającym na dokładne określenie wynagrodzenia.

Zgodnie z uchwałą Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich z 27 października br. prezydium wyraziło zgodę na wybór dwóch zastępców przewodniczącego tej komisji.

Prezydium Senatu przyjęło informację dotyczącą klubów i kół. Zgodnie z przepisami art. 21 regulaminu Senatu mogą być tworzone kluby i koła senackie zrzeszające odpowiednio co najmniej 7 lub 3 senatorów. Kluby i koła senackie mogą też, na zasadzie wzajemnego porozumienia, ustanowić wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów. Zawarcie takiego porozumienia przez koła umożliwia im uczestnictwo w pracach konwentu. Zgodnie z art. 21 ust. 7 Regulaminu Senatu władze klubów, kół, zespołów oraz porozumień podają do wiadomości Prezydium Senatu ich składy osobowe oraz regulaminy (statuty) wewnętrzne. Przywileje przyznawane prawem kołom i klubom parlamentarnym nie obejmują wspólnych reprezentacji w Konwencie Seniorów.

Złożono zawiadomienie o powstaniu Klubów Parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej, Samoobrony RP oraz o powołaniu Porozumienia Ludowo-Narodowego.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość liczy 49 członków senatorów, wiceprzewodniczącym klubu do spraw senackich jest wicemarszałek Krzysztof Putra. Przedstawiono listę członków.

W ramach Klubu Parlamentarnego PO działa Klub Senatorów Platformy Obywatelskiej, zrzeszający 34 członków. Przewodniczącym klubu jest senator Stefan Niesiołowski. Przewodniczący przedstawił zarówno listę członków, jak i regulamin.

Porozumienie Ludowo-Narodowe jest wspólną reprezentacją w Konwencie Seniorów senatorów z Ligi Polskich Rodzin, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Samoobrony RP. Przewodniczącym porozumienia jest senator Ryszard Bender, zastępcami przewodniczącego senatorowie: Lesław Podkański i Mirosław Adamczak, sekretarzem - senator Margareta Budner. Porozumienie przekazało prezydium informację w części odnoszącej się do władz oraz składu, ale poprzez wskazanie klubów uczestniczących. Stwierdzono, że konieczne jest uzyskanie od przewodniczącego porozumienia senatora R. Bendera listy członków.

Prezydium Senatu zapoznało się z przedstawioną informacją dotyczącą oświadczeń senatorów o rezygnacji ze stanowisk i funkcji objętych tzw. niepołączalnością formalną. Stwierdzono, że wszyscy senatorowie, których dotyczą przepisy art. 103 i 108 konstytucji o niepołączalności mandatu senatorskiego z funkcjami i stanowiskami określonymi w tych przepisach oraz w innych ustawach, przekazali w obowiązującym terminie oświadczenie o złożeniu rezygnacji z zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.