Druk nr 99 B

22 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 marca 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

 

Marszałek Senatu dnia 13 marca 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 22 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Elżbieta Rafalska


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 33, w art. 42 w ust. 2 po wyrazie "przekazuje" dodaje się wyrazy "w terminie 5 dni";

2)

w art. 1 w pkt 62, w art. 136 w ust. 1 w zdaniu końcowym po dwukrotnie użytym wyrazie "usług" dodaje się wyraz ", dostaw";

3)

w art. 1 w pkt 78, w art. 169a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Urzędu rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, które dotyczą obowiązku unieważnienia postępowania, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, przekazuje zastrzeżenia najpóźniej z upływem tego terminu do zaopiniowania przez Radę.";

4)

w art. 1 w pkt 78, w art. 169a w ust. 3 wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "30 dni";

5)

w art. 1 w pkt 84, w art. 180 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "Urzędu Zamówień Publicznych" zastępuje się wyrazem "Urzędu".