Druk nr 98

13 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

 

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12. posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r. ustawę

zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 10 marca 2006 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 

Art. 1.

 

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 ) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Decyzje w zakresie rekultywacji z zastosowaniem odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw ulegają wygaśnięciu w całości lub części dotyczącej zastosowania odpadów w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 13 kwietnia 2006 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK