Druk nr 96 Z

16 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 16 marca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 16 marca 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek sen.
P. Michalaka
poparty przez komisję

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 1 w pkt 12, w art. 25 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Użyte w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 6 określenia oznaczają:";

Poprawka
KROŚ

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie.

2)

w art. 1 w pkt 12, w art. 27 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbył surowiec tytoniowy niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29, lub";

Poprawka
KROŚ

3)

w art. 1 w pkt 12, w art. 28 w ust. 3 wyrazy "danych i informacji" zastępuje się wyrazami "danych lub informacji";

Poprawka
KROŚ

4)

w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 4b pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) będąc pierwszym przetwórcą, zbywa surowiec tytoniowy niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29,".

Poprawka
KROŚ