Druk nr 96 A

14 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 10 marca 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Marszałek Senatu dnia 13 marca 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 marca 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 marca 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 12, w art. 25 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Użyte w niniejszym rozdziale oraz w rozdziale 6 określenia oznaczają:";

2)

w art. 1 w pkt 12, w art. 27 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zbył surowiec tytoniowy niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29, lub";

3)

w art. 1 w pkt 12, w art. 28 w ust. 3 wyrazy "danych i informacji" zastępuje się wyrazami "danych lub informacji";

4)

w art. 1 w pkt 13 w lit. b, w ust. 4b pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) będąc pierwszym przetwórcą, zbywa surowiec tytoniowy niezgodnie z warunkami określonymi w art. 29,".