Druk nr 87

27 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


 

USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 42, poz. 386 i Nr 148, poz. 1551) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

5. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i  ustanawiającego określone systemy wsparcia dla  rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz.Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1782/2003", upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, w danym roku, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez producentów rolnych należnych im płatności.";

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a.1. Producent rolny składa wniosek o przyznanie płatności na formularzu udostępnionym przez Agencję.

 2. Agencja przesyła formularz oraz materiał graficzny, o których mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, producentowi rolnemu, który złożył wniosek o przyznanie płatności w poprzednim roku.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, producent rolny składa kolejny wniosek o przyznanie płatności na formularzu przesłanym przez Agencję i dołącza do niego przesłany przez Agencję materiał graficzny.";

3) w art. 5 uchyla się ust. 2;

4) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Agencja wypłaca płatności w terminach określonych w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania płatności zgodnie z warunkami określonymi w art. 28 ust. 3 lit. c tego rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia zaliczkowych wypłat płatności lub

2) wysokość zaliczkowych wypłat płatności, lub

3) obszary objęte zaliczkowymi wypłatami płatności

- mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania zaliczkowych wypłat płatności przed dniem 1 grudnia.

3. W przypadku dokonywania zaliczkowych wypłat płatności w decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, określa się wysokość i termin zaliczkowej wypłaty przyznanej płatności.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK