Druk nr 86 Z

15 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 marca 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3 i 4.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Marek Waszkowiak


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek
KGN

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie.

 

1)

w tytule ustawy skreśla się wyrazy "ustawy o kontroli skarbowej oraz";

Poprawka
sen. J. Laseckiego
poparta przez komisję

2)

skreśla się art. 1 i 3;

Poprawka
sen. J. Laseckiego
poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

 

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) art. 144 otrzymuje brzmienie:

"Art. 144. Organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys za pokwitowaniem.";

Poprawka
sen. J. Laseckiego
poparta przez komisję

4)

skreśla się art. 4;

Poprawka
sen. J. Laseckiego
poparta przez komisję

5)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Przepis art. 181 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań podatkowych wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.".

Poprawka sen.
M. Waszkowiaka