Druk nr 85

27 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


 

USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. Nr 41, poz. 363, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisów ustawy nie stosuje się do udzielania wsparcia finansowego:

1) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w sektorze włókien syntetycznych, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, budownictwa okrętowego oraz w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu towarów wymienionych w Załączniku nr I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

2) przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej 2) lub znajdującym się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej.";

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wsparcie finansowe, o którym mowa w niniejszej ustawie, podlega sumowaniu z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę w innych formach oraz z innych źródeł przeznaczoną na daną inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności lub wartości pomocy, określonej w art. 5 ust. 3-6 lub wysokości maksymalnego wsparcia finansowego, określonego w art. 5 ust. 7.";

3) w art. 10 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) informacje o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę na realizację danej inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z daną inwestycją,".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1177, z 2003 r. Nr 159, poz. 1537, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2701 oraz z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 i Nr 249, poz. 2104.

2) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).