Druk nr 84

27 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


 

USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

Art. 1.

W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777, z 2003 r. Nr 202, poz. 1957 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do przedsiębiorstwa stosuje się, z wyjątkiem art. 10, art. 12 ust. 2, art. 18, art. 35 i art. 63 ust. 3, ustawę z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399), w zakresie nieuregulowanym w ustawie.";

2) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. Zwolnienia określone w art. 6 oraz pomoc ze środków Funduszu Rozwoju nie przysługują przywięziennym zakładom pracy, określonym w art. 3 ust. 2 pkt 1 i 2, które są w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, chyba że Komisja Europejska została o nich poinformowana przed podjęciem decyzji o pomocy na restrukturyzację.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK