Druk nr 82

27 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 11. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o działach administracji rządowej.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
i ustawy o działach administracji rządowej

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 2 ust. 2, w art. 5a ust. 9, w art. 8 ust. 5, w art. 11 ust. 2, w art. 13 ust. 4, w art. 14 ust. 8, w art. 15 ust. 2, w art. 45 ust. 5, w art. 46 ust. 4, w art. 47 ust. 3, w art. 58 ust. 5, w art. 59 ust. 1 i 2, w art. 61 ust. 2, w art. 64 ust. 3, w art. 67 ust. 1 i 4, w art. 68 ust. 2 i 5a, w art. 76a ust. 3 oraz w art. 83 w różnych przypadkach wyrazy "minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju wsi";

2) w art. 74 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Kasy przedstawia sprawozdanie, wraz z opinią Rady Rolników, ministrom wymienionym w art. 67 ust. 2.";

3) w art. 76a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego wchodzi 5 przedstawicieli Rady Rolników i 2 przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz po 1 przedstawicielu wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. Zm 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) ubezpieczenia społecznego rolników.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a w zakresie spraw wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 4 lit. c oraz pkt 8 - nad działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.",

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi podlega Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.";

2) w art. 31:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 1a,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.".

 

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258.