Druk nr 78

20 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu w dniu 17 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


U S T A W A

z dnia 17 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Art. 1.  

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) w art. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) leczenie substytucyjne - stosowanie, w ramach programu leczenia uzależnienia, produktów leczniczych lub środków odurzających o działaniu agonistycznym na receptor opioidowy;".

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK