Druk nr 76

20 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu w dniu 17 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 393) w art. 3:

1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wydatki budżetu państwa na realizację programu obejmują również podatek od towarów i usług, bezpośrednio związany z wyposażeniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprzęt, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1.";

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Limit, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze, od dnia 1 stycznia 2006 r. zwiększa się o wydatki określone w ust. 1a.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK