Druk nr 74 Z

15 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 15 marca 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 marca 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Janusz Gałkowski

(-) Zbigniew Romaszewski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek KPCP, KU poparty przez połączone komisje

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1, 2, 5, 7, 8, 11, 14, 17 i 20 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21.

 

1)

w art. 1 w pkt 2, tytuł działu IIa otrzymuje brzmienie "Europejski tytuł egzekucyjny";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7951:

a) w § 1 wyrazy "wydaje zaświadczenie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny, zwane dalej "zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego"" zastępuje się wyrazami "wydaje postanowienie, że stanowią one europejski tytuł egzekucyjny",

b) w § 2 wyrazy "zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego" zastępuje się wyrazami "postanowienia o europejskim tytule egzekucyjnym";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 należy głosować łącznie.

 

3)

w art. 1 w pkt 2:

a) w tytule działu IIa wyraz "Zaświadczenie" zastepuje się wyrazem "Certyfikat",

b) w art. 7951:

- w § 1 wyraz "zaświadczenie" zastepuje się wyrazem "certyfikat" oraz wyrazy "zwane dalej "zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego"" zastępuje się wyrazami "zwany dalej "certyfikatem europejskiego tytułu egzekucyjnego"",

- w § 2 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "certyfikatu";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

 

Uwaga:

Poprawki nr 4, 10, 13, 16 i 19 należy głosować łącznie.

 

4)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7951 w § 1 wyrazy "w przepisach odrębnych" zastępuje się wyrazami "w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. WE L 143 z 30.04.2004, str. 0015-0039), zwanym dalej "rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004"";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

 

Uwaga:

Przyjęcie tych poprawek powoduje konieczność wprowadzenia dodatkowo analogicznych zmian w art. 8202 i 8403.

 

5)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7952 wyrazy "wydania zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "nadania";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

6)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7952 oraz w art. 7953 w § 1 i 2 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "certyfikatu";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

7)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7953 w § 1 i 2 wyrazy "wydania zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "nadania";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

8)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7954:

a) w § 1:

- wyrazy "zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego" zastępuje się wyrazami "postanowienia o nadaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego",

- wyrazy "to zaświadczenie" zastępuje się wyrazami "to postanowienie",

b) w § 2 wyrazy "wydaniu zaświadczenia" zastępuje się wyrazami "nadaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego",

c) w § 4 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazami "postanowienia o nadaniu europejskiego tytułu egzekucyjnego",

d) w § 5 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazami "postanowienia o nadaniu";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

9)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7954:

a) w § 1:

- wyraz "zaświadczenia" zastepuje się wyrazem "certyfikatu",

- wyrazy "to zaświadczenie" zastepuje się wyrazami "ten certyfikat",

b) w § 2, 4 i 5 wyraz "zaświadczenia" zastepuje się wyrazem "certyfikatu";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

10)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7954 w § 1 i 3 wyrazy "w przepisach odrębnych" zastępuje się wyrazami "w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

11)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7955:

a) w § 1:

- wyraz "zaświadczeń" zastępuje się wyrazem "postanowień",

- wyrazy "opatrzonego zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego" zastępuje się wyrazami "z nadanym europejskim tytułem egzekucyjnym",

- wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "postanowienia",

b) w § 2 skreśla się wyrazy "w przedmiocie wydania zaświadczenia";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

12)

w art. 1 w pkt 2, użyty w art. 7955 w § 1 i 2 w różnej liczbie i przypadku wyraz "zaświadczenie" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "certyfikat";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

13)

w art. 1 w pkt 2, w art. 7955 w § 1 wyrazy "w przepisach odrębnych" zastępuje się wyrazami "w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

14)

w art. 1 w pkt 3, w art. 8201:

a) w § 1 wyraz "zaświadczenie" zastępuje się wyrazem "postanowienie",

b) w § 2 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "postanowienia";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

15)

w art. 1 w pkt 3, w art. 8201:

a) w § 1 wyrazy "przewidziane w przepisach odrębnych zaświadczenie" zastępuje się wyrazami "przewidziany w odrębnych przepisach certyfikat",

b) w § 2 wyraz "zaświadczenia" zastępuje się wyrazem "certyfikatu";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

16)

w art. 1 w pkt 3, w art. 8201 w § 1 wyrazy "w przepisach odrębnych" zastępuje się wyrazami "w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

17)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 5 wyraz "zaświadczenie zastępuje się wyrazem "postanowienie";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

18)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 5 wyraz "przewidziane" zastępuje się wyrazem "przewidziany" oraz wyraz "zaświadczenie" zastępuje się wyrazem "certyfikat";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

19)

w art. 1 w pkt 4, w pkt 5 wyrazy "w przepisach odrębnych" zastępuje się wyrazami "w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

20)

w art. 1 w pkt 6:

a) w tytule tytułu III wyrazy "zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego" zastępuje się wyrazami "europejskim tytułem egzekucyjnym",

b) w art. 11531 wyrazy "w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego" zastępuje się wyrazami "europejskim tytułem egzekucyjnym";

Poprawka sen. J. Gałkowskiego

21)

w art. 1 w pkt 6, użyty w tytule tytułu III oraz w art. 11531 wyraz "zaświadczeniem" zastępuje się wyrazem "certyfikatem".

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego