Druk nr 73

20 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 10. posiedzeniu w dniu 17 lutego 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 17 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Art. 1.

W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2406) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z  tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w  naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.".

 

Art. 2.

1. W okresie od dnia 31 grudnia 2005 r. do dnia 8 lutego 2006 r. do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie wlicza się pomocy w zakresie dożywiania oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka.

2. Przepis art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 9 lutego 2006 r.

 

Art. 3.

Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

 

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK