Druk nr 71 S

7 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ,

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

oraz

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

o projekcie uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej (druk nr 71)

 

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2006 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej projekt uchwały w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 7 marca 2006 r. po rozpatrzeniu projektu uchwały w pierwszym czytaniu wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały.

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Aleksander Bentkowski

(-) Antoni Szymański

Przewodniczący Komisji

Spraw Unii Europejskiej

(-) Edmund Wittbrodt


projekt

Uchwała

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie otwarcia rynków pracy w starych państwach Unii Europejskiej

Senat Rzeczypospolitej Polskiej:

- mając na względzie upływający z dniem 30 kwietnia 2006 r. pierwszy etap obowiązywania przepisów przejściowych w zakresie swobodnego przepływu pracowników w krajach Unii Europejskiej wprowadzonych po jej rozszerzeniu w 2004 r.,

- biorąc pod uwagę ogłoszony w dniu 8 lutego 2006 r. Raport Komisji Europejskiej w sprawie Funkcjonowania Rozwiązań Przejściowych, włączonych do Traktatu Akcesyjnego, obowiązujących od 1 maja 2004 r.,

stwierdza, że otwarcie rynków pracy dla obywateli nowych państw członkowskich będzie urzeczywistnieniem fundamentalnych wolności w zakresie swobody przepływu osób i pracowników, gwarantowanych wszystkim obywatelom Unii Europejskiej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej podkreśla, że:

- zniesienie wszelkich istniejących ograniczeń w dostępie do rynków pracy zarówno przez stare państwa Unii Europejskiej, jak i państwa nowe, będzie działaniem na rzecz pogłębiania jedności Europy i zwiększania konkurencyjności Europy w świecie, zgodnie z postanowieniami Strategii Lizbońskiej,

- doświadczenia Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwecji - państw, które zdecydowały się w 2004 r. otworzyć swoje rynki pracy - potwierdzają opinie o wzajemnych korzyściach będących efektem podejmowania pracy i działalności gospodarczej przez obywateli nowych państw członkowskich na ich terenie; jak pokazują niezależne analizy, gospodarki tych państw zanotowały w ostatnich dwóch latach wzrost gospodarczy przekładający się także na wzrost liczby miejsc pracy,

- legalne zatrudnienie umożliwia redukowanie tzw. szarej strefy i pozytywnie wpływa na finanse publiczne państw przyjmujących pracowników, a także sprzyja wprowadzaniu wysokich standardów zatrudnienia w całej Unii Europejskiej,

- przepływ pracowników sprzyja umacnianiu więzi pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej oraz usuwaniu uprzedzeń i negatywnych stereotypów narodowych,

- dotychczasowe doświadczenia oraz prognozy migracyjne jednoznacznie pokazują, że otwarcie rynków pracy przez kolejne państwa Unii Europejskiej nie spowoduje nowych znaczących przemieszczeń pracowników, a ewentualny wzrost migracji byłby pozytywny zarówno dla starych, jak i nowych państw członkowskich.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża przekonanie, że dla wzmocnienia efektywności działania Unii Europejskiej oraz rozwoju gospodarczego wszystkich państw członkowskich, zasadnicze znaczenie ma zniesienie restrykcji w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz wprowadzenie rozwiązań, które uwzględnią zarówno interesy narodowe, jak i dobro całej europejskiej wspólnoty.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, odwołując się do wartości, dzięki którym był możliwy dotychczasowy rozwój Europy, zwraca się do parlamentów i rządów starych państw Unii Europejskiej o podjęcie działań i decyzji znoszących wszelkie ograniczenia w dostępie do rynków pracy.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".