Druk nr 70 X

16 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat na 7. posiedzeniu w dniu 16 marca 2006 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu - skierował projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Komisje, na wspólnym posiedzeniu w dniu 16 marca 2006 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu uchwały oraz wniosku zgłoszonego w toku dyskusji podczas drugiego czytania nie poparły tego wniosku i wnoszą o przyjęcie przez Senat projektu uchwały przedstawionego w druku nr 70 S.

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski dokonał zmiany swojego wniosku.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(-) Janusz Gałkowski

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 

-

w art. 1 w pkt 1, w art. 37a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Warunkiem wykonywania działalności, o której mowa w ust. 1, jest przedstawienie przez podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym wskazanie podmiotów, na rzecz których wykonywana jest ta działalność.

3. Senator, do którego zwrócił się na terenie Senatu podmiot, o którym mowa w ust. 2, w sprawie ustawy lub projektu ustawy będącej przedmiotem prac w Senacie, zawiadamia na piśmie Marszałka Senatu o formach podjętej wobec niego zawodowej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez ten podmiot sposobu rozstrzygnięcia. Przepis ust. 2 stosuje się.".

Poprawka sen.
P. J. Ł. Andrzejewskiego