Druk nr 70 S

8 marca 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

ORAZ

KOMISJI REGULAMINOWEJ, ETYKI I SPRAW SENATORSKICH

O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU SENATU (DRUK NR 70)

Marszałek Senatu w dniu 16 lutego 2006 r. - zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku z art. 84 ust. 5 Regulaminu Senatu - skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 marca 2006 r. po rozpatrzeniu projektu uchwały w pierwszym czytaniu wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

(-) Janusz Gałkowski

(-) Piotr Łukasz J. Andrzejewski

projekt


UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Art. 1.

W uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M.P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741, z 2004 r. Nr 15, poz. 232 i Nr 18, poz. 302 oraz z 2005 r. Nr 65, poz. 894, Nr 71, poz. 975 oraz Nr 84, poz. 1201) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

"Art. 37a. Zawodowa działalność lobbingowa może być wykonywana na terenie Senatu.";

2) w art. 60 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są ustawy lub projekty ustaw, mogą uczestniczyć podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową. Podmioty te mają prawo, na zasadach określonych przez przewodniczącego komisji, przedstawiać oczekiwany przez nie sposób rozstrzygnięcia.";

3) w art. 63 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W przypadku, gdy sprawozdanie komisji dotyczy ustawy lub projektu ustawy, sprawozdawca informuje o działaniach podejmowanych w trakcie prac komisji przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, wraz ze wskazaniem oczekiwanego przez nie sposobu rozstrzygnięcia, oraz stanowiska komisji w tej sprawie.".

Art. 2.

Do postępowań w sprawie ustaw lub projektów ustaw, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

Art. 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.