Druk nr 67

8 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

KOMISJA

KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Kultury i Środków Przekazu wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Piotr Boroń.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Bochenek


p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Art. 1.

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale.";

2) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Łączna kwota dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru udzielonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiego konserwatora zabytków bądź organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa nie może przekraczać wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.".

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Celem przedłożonego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, określanego dalej jako "projekt", jest ustanowienie podstaw prawnych udzielania dotacji przez sejmiki województw na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona wyłącznie przez organ stanowiący gminy lub powiatu, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Projekt zmierza do poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udzielania dotacji w wyżej wskazanym zakresie o organy stanowiące samorządu województwa. W związku z tym projekt nadaje nowe brzmienie powołanemu art. 81 ust. 1 oraz - w konsekwencji - art. 82 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie powodować skutków finansowych dla budżetu państwa. Z uwagi na fakt, iż przedmiot regulacji projektu dotyczy udzielania dotacji przez sejmiki województw, wejście w życie unormowań prawnych w zaproponowanym brzmieniu będzie wiązać się z poniesieniem przez te organy wydatków w wysokości określonej w podjętych przez nie uchwałach. Mając to na uwadze nie jest obecnie możliwe określenie wysokości obciążenia budżetów samorządów województw z tego tytułu.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 lit. d Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską za zgodną ze wspólnym rynkiem może być uznana pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji we Wspólnocie w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem. Mając to na uwadze należy uznać, iż projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. W toku senackiego postępowania legislacyjnego nad projektem należy jednak - zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291) - rozstrzygnąć, czy podlega on notyfikacji Komisji Europejskiej.