Druk nr 59 Z

15 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 lutego 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecie, w pkt 32 w lit. c wyrazy "art. 50 ust. 1 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 7 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,",";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b, ust. 4d otrzymuje brzmienie:

"4d. Dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym:

1) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

- które nie spowodują zmian warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 8 należy głosować łącznie.

 

4)

w art. 1 skreśla się pkt 15;

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

5)

w art. 1 skreśla się pkt 17;

Poprawka sen. M. Augustyna poparta przez komisję

6)

w art. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) w art. 415a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.";";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 7, 9 i 11 należy głosować łącznie.

 

7)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 103 uchyla się ust. 4;

2) po art. 103b dodaje się art. 103c w brzmieniu:

"Art. 103c. W rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w sprawach wynikających z przepisów ustawy jest minister właściwy do spraw środowiska.".";

Poprawka sen. K. Putry poparta przez komisję

8)

skreśla się art. 12;

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

9)

po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Do postępowań administracyjnych, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 2a, wszczętych i niezakończonych wydaniem decyzji ostatecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy wymienionej w art. 2a w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.";

Poprawka sen. K. Putry poparta przez komisję

10)

w art. 13 wyrazy "art. 19 ust. 8 i 9" zastępuje się wyrazami "art. 19 ust. 8" oraz wyrazy "art. 30 ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 30 ust. 3";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

11)

w art. 14 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 2a, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Poprawka sen. K. Putry poparta przez komisję