Druk nr 59 A

9 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 w lit. b w tiret trzecie, w pkt 32 w lit. c wyrazy "art. 50 ust. 1 pkt 1 lit. a" zastępuje się wyrazami "art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a";

2)

w art. 1 w pkt 7 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,",";

3)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b, ust. 4d otrzymuje brzmienie:

"4d. Dla przedsięwzięcia, dla którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku zmian decyzji, o której mowa w ust. 4 pkt 2, polegających na odstąpieniu od zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącym:

1) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,

2) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne

- które nie spowodują zmian warunków określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.";

4)

w art. 1 skreśla się pkt 15;

5)

w art. 1 po pkt 36 dodaje się pkt 36a w brzmieniu:

"36a) w art. 415a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.";";

6)

skreśla się art. 12;

7)

w art. 13 wyrazy "art. 19 ust. 8 i 9" zastępuje się wyrazami "art. 19 ust. 8" oraz wyrazy "art. 30 ust. 3 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 30 ust. 3".