Druk nr 57 Z

15 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 lutego 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

 

1)

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 2 w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,",

b) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;",

c) w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.";";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 6 wyrazy "w ust. 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 5";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

3)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 5-7" zastępuje się wyrazami "ust. 5 i 6" oraz skreśla się ust. 7;

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 po wyrazach "wysokość należnych" dodaje się wyrazy "opłat i związanych z tym" oraz wyrazy "dopłat i zwrotów" zastępuje się wyrazami "opłat, dopłat i zwrotów zaliczek";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

5)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 6 po wyrazach "Dopłatę, o której mowa w ust. 5," dodaje się wyrazy "wraz z wpłaconymi zaliczkami,";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

6)

w art. 1 w pkt 11 w lit. b wyrazy "o egzekucji" zastępuje się wyrazami "o postępowaniu egzekucyjnym";

Poprawka KROŚ poparta przez komisję

7)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "800 000 kg" zastępuje się wyrazami "500 000 kg";

Poprawka sen. P. Michalaka poparta przez komisję

8)

w art. 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy dostawców hurtowych będących właścicielami bądź posiadaczami stad poddawanych ocenie wartości użytkowej i biorących udział w realizacji krajowych programów genetycznego doskonalenia bydła.";

Poprawka mniejszości KROŚ

9)

w art. 2 w ust. 2 i w ust. 4 wyrazy "ust. 1 pkt 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 3".

Poprawka sen. J. Chróścikowskiego poparta przez komisję