Druk nr 57 A

9 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Marszałek Senatu dnia 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

(-) Jerzy Chróścikowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 10 w ust. 1:

a) w pkt 2 w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

"- pobranych od poszczególnych dostawców hurtowych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33,",

b) w pkt 5 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33;",

c) w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) pobranych zaliczkach na poczet opłaty, o których mowa w art. 33.";";

2)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b, w ust. 6 wyrazy "w ust. 4" zastępuje się wyrazami "w ust. 5";

3)

w art. 1 w pkt 8 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 5-7" zastępuje się wyrazami "ust. 5 i 6" oraz skreśla się ust. 7;

4)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a, w ust. 2 po wyrazach "wysokość należnych" dodaje się wyrazy
"opłat i związanych z tym" oraz wyrazy "dopłat i zwrotów" zastępuje się wyrazami "opłat, dopłat i zwrotów zaliczek";

5)

w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 6 po wyrazach "Dopłatę, o której mowa w ust. 5," dodaje się wyrazy "wraz z wpłaconymi zaliczkami,";

6)

w art. 1 w pkt 11 w lit. b wyrazy "o egzekucji" zastępuje się wyrazami "o postępowaniu egzekucyjnym".


WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

- w art. 2 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 nie dotyczy dostawców hurtowych będących właścicielami bądź posiadaczami stad poddawanych ocenie wartości użytkowej i biorących udział w realizacji krajowych programów genetycznego doskonalenia bydła.".