Druk nr 57

30 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. ustawę

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA

z dnia 26 stycznia 2006 r.

o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Art. 1.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Prezes Agencji może ponownie wpisać podmiot do rejestru podmiotów, w trybie i na zasadach określonych w art. 4 ustawy oraz art. 23 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 załącznika.";

2) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Od decyzji, o których mowa w art. 4-6a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.";

3) w art. 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną przyznaną z krajowej rezerwy, w okresie 2 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, nie może dokonać zbycia oraz oddać w używanie części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej, chyba że zrzeknie się pisemnie praw wynikających z decyzji, o której mowa w ust. 1.";

4) w art. 22 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

5. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.";

5) w art. 22a ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera informacje określone w art. 22 ust. 3 oraz jest składany od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku kwotowego na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję.

4. Umowa, o której mowa w ust. 1, może zostać zawarta na dany rok kwotowy między producentami posiadającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji.";

6) w art. 23 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) producent, który otrzymał indywidualną ilość referencyjną z krajowej rezerwy, zawarł umowę zbycia indywidualnej ilości referencyjnej lub jej części przed upływem dwóch lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu mu indywidualnej ilości referencyjnej z krajowej rezerwy, chyba że zrzekł się pisemnie praw wynikających z decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1";

7) w art. 24:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku kwotowego.",

b) uchyla się ust. 6a;

8) w art. 33:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy dostawca hurtowy, który wnosił zaliczki na poczet opłaty, zwiększył przysługującą mu indywidualną ilość referencyjną w trakcie trwania roku kwotowego i ilość mleka wprowadzonego do obrotu nie przekracza indywidualnej ilości referencyjnej przysługującej na dany dzień roku zadeklarowanej w celu dostarczenia podmiotowi skupującemu, podmiot skupujący zaprzestaje obliczania zaliczek i potrącania ich przy zapłacie za mleko dostarczone przez dostawcę hurtowego.",

b) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, dyrektor oddziału terenowego Agencji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego, na jego wniosek, składany na formularzu opracowanym i udostępnianym przez Agencję, zobowiązuje, w drodze decyzji, podmiot skupujący do zwrotu pobranych zaliczek oraz określa ich wysokość.

6. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek podmiot skupujący zwraca dostawcy hurtowemu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się ostateczna.

7. W przypadku stwierdzenia, że nie zaszły przesłanki, o których mowa w ust. 4, dyrektor, o którym mowa w ust. 5, odmawia w drodze decyzji, wydania decyzji, o której mowa w ust. 6.";

9) w art. 36:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektorzy oddziałów terenowych Agencji, o których mowa w ust. 1, do dnia 15 sierpnia określają dostawcom hurtowym, w drodze decyzji, wysokość należnych dopłat albo zwrotów zaliczek oraz przesyłają do podmiotów skupujących, także w wersji elektronicznej, zbiorcze informacje o wysokości tych dopłat i zwrotów.",

b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

"4. Kwotę z tytułu zwrotu zaliczek, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub ich części, o której mowa w ust. 3 pkt 2, podmiot skupujący przekazuje dostawcom hurtowym w terminie do dnia 1 września.

5. Podmiot skupujący jest obowiązany do pobrania od dostawcy hurtowego dopłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

6. Dopłatę, o której mowa w ust. 5, podmiot skupujący jest obowiązany przekazać na rachunek bankowy oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę dostawcy hurtowego w terminie do dnia 31 sierpnia.",

c) dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Jeżeli dostawca hurtowy nie przekazał podmiotowi skupującemu w całości dopłaty, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podmiot skupujący może rozłożyć zaległą część dopłaty na raty.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Upoważnionym do żądania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 2, jest podmiot skupujący wskazany w tej decyzji.";

10) w art. 37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.";

11) w art. 40:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do opłat, dopłat i zaliczek na poczet opłaty stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199), z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o egzekucji w administracji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.";

12) art. 46 otrzymuje brzmienie:

"Art. 46. Poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g, pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, na spożycie mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, przeznacza się środki finansowe pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa, przewidziane w planie finansowym tego Funduszu.".

 

Art. 2.

1. W roku kwotowym 2006/2007 indywidualne ilości referencyjne z krajowej rezerwy krajowej ilości referencyjnej przeznaczonej dla dostawców hurtowych zostaną przyznane w pierwszej kolejności dostawcom hurtowym, którzy:

1) w roku kwotowym 2005/2006 spełnili warunek określony w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, ale nie otrzymali indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy, oraz

2) w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej w wysokości nieprzekraczającej 800 000 kg mleka, oraz

3) do dnia 31 maja 2006 roku złożą wnioski o przyznanie indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozpatrywane będą w trybie określonym
w art. 15 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z tym że podstawą przyznania indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych będzie zwiększenie sprzedaży mleka w roku kwotowym 2005/2006 w stosunku do indywidualnych ilości referencyjnych stanowiących własność dostawców hurtowych w dniu 31 marca 2005 r. oraz udokumentowanie tego zwiększenia fakturami lub innymi dokumentami potwierdzającymi tę sprzedaż.

3. Wysokość indywidualnej ilości referencyjnej przyznanej z krajowej rezerwy dostawcy hurtowemu, o którym mowa w ust. 1, ustala się jako różnicę pomiędzy wielkością sprzedaży mleka w roku kwotowym 2005/2006, ustaloną zgodnie z ust. 2, a wielkością indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej własność tego dostawcy w dniu wydania decyzji, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku gdy suma indywidualnych ilości referencyjnych wyliczonych na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest większa od różnicy pomiędzy wysokością krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych określonej w roku kwotowym 2006/2007 w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a wysokością części tej rezerwy przeznaczonej na cele, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - do ustalenia wysokości przyznawanych indywidualnych ilości referencyjnych stosuje się współczynnik przydziału indywidualnych ilości referencyjnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych.

5. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, określi, w drodze rozporządzenia, współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie racjonalne rozdysponowanie krajowej rezerwy w roku kwotowym 2006/2007.

 

Art. 3.

Do postępowań w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 9 lit. b w zakresie dotyczącym art. 36 ust. 4, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2007 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK