Druk nr 56 Z

15 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 15 lutego 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 3, 4 i 5.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Bochenek


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 

1)

w art. 1 skreśla się pkt 1;

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

2)

w art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 31:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować:

1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objętym ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo

2) nowe zalesienia lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności leśnej na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne

- jest obowiązana wyrazić zgodę na przeprowadzenie badań archeologicznych oraz na sporządzenie ich dokumentacji, jeżeli przeprowadzenie badań jest niezbędne w celu ochrony tych zabytków.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Szczegółowy zakres i rodzaj niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku nieruchomym, o którym mowa w ust. 1, wojewódzki konserwator zabytków ustala w drodze decyzji, przy czym koszty badań ponosi organ wydający decyzję.",

c) uchyla się ust. 3.";

Poprawka sen. J. Laseckiego

3)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 44:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia decyzji, albo",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wojewódzki konserwator zabytków wydaje decyzję w sprawie pozwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 , w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie tego pozwolenia.".";

Poprawka senatorów: K. Bochenek, P. M. Boronia poparta przez komisję

4)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a:

a) w pkt 3 wyrazy "wykonanych ręcznie dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale," zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5,",

b) w pkt 4 wyrazy "wykonanych ręcznie akwareli, gwaszy i pasteli wykonanych na dowolnym materiale," zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli,";

Poprawka KKSP poparta przez komisję

5)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. 1. Do postępowań administracyjnych w sprawach określonych przepisami niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do postępowań administracyjnych w sprawach określonych w art. 1 pkt 3, 6, 8 i 9 niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".

Poprawka KKSP poparta przez komisję