Druk nr 56 A

8 lutego 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 26 stycznia 2006 r.

ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Marszałek Senatu dnia 31 stycznia 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Bochenek


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2006 r. ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 9 w lit. a:

a) w pkt 3 wyrazy "wykonanych ręcznie dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale," zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5,",

b) w pkt 4 wyrazy "wykonanych ręcznie akwareli, gwaszy i pasteli wykonanych na dowolnym materiale," zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli,";

2)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. 1. Do postępowań administracyjnych w sprawach określonych przepisami niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Do postępowań administracyjnych w sprawach określonych w art. 1 pkt 3, 6, 8 i 9 niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.".