Druk nr 53 A

30 stycznia 2006

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 stycznia 2006 r.

ustawie budżetowej na rok 2006

Marszałek Senatu dnia 26 stycznia 2006 r. skierował ustawę do komisji senackich.

Na posiedzeniach w dniach 27, 28 i 30 stycznia 2006 r. Komisja Gospodarki Narodowej - zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu - przygotowała projekt uchwały Senatu i wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Marek Waszkowiak


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy budżetowej na rok 2006

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2006 r. ustawy budżetowej na rok 2006, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w załączniku nr 2 w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny:

a) w rozdziale 75312 - Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o 2.000 tys. zł,

b) w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł;

2)

a) w załączniku nr 2:

- w części 04 Sąd Najwyższy w rozdziale 75102 - Naczelne organy sądownictwa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.500 tys. zł oraz wydatki majątkowe o 1.000 tys. zł,

- w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 2.500 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów:

- w części II Przychody w lp. 1 w kol. 5 zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 2.500 tys. zł,

- w części III Wydatki w lp. 2 w kol. 5 zwiększa się transfery na rzecz ludności o 2.500 tys. zł,

- w części IV Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy w lp. 1 zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o 2.500 tys. zł;

3)

a) w załączniku nr 2:

- w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 670 tys. zł,

- w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale 85323 - Państwowy Fundusz Kombatantów, zwiększa się dotacje i subwencje o 670 tys. zł,

b) w załączniku nr 5 w tabeli Plan finansowy Państwowego Funduszu Kombatantów:

- w części II Przychody w lp. 1 w kol. 5 zwiększa się dotacje z budżetu państwa o 670 tys. zł,

- w części III Wydatki w lp. 2 w kol. 5 zwiększa się transfery na rzecz ludności o 670 tys. zł,

- w części IV Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy w lp. 1 zwiększa się wydatki na pomoc społeczną o 670 tys. zł;

4)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 41 kol. 4 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na finansowanie nowouruchomionych w 2005 r. miejsc w istniejących ośrodkach wsparcia oraz na finansowanie utrzymania miejsc w ośrodkach wsparcia oddanych do użytku w 2005 r., na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej";

5)

w załączniku nr 2:

a) w części 22 Gospodarka wodna w rozdziale 71018 - Regionalne zarządy gospodarki wodnej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 7.900 tys. zł,

b) w części 83 Rezerwy celowe w poz. 15 - Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej, zmniejsza się dotacje i subwencje o 7.900 tys. zł;

6)

w załączniku nr 5 w tabeli - Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w części III Wydatki lp. 3.2 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

3.2

- dotacje inwestycyjne (w tym na finansowanie prac studialnych związanych z budową zbiornika wodnego Kąty - Myscowa do 3 000 tys. zł)

 

 

x

 

 

567328

 

 

692500

 

7)

a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 53.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 1 w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się dochody z podatku od towarów i usług o 53.000 tys. zł,

c) w załączniku nr 2:

- w części 01 Kancelaria Prezydenta RP w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 10.000 tys. zł,

- w części 03 Kancelaria Senatu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 12.000 tys. zł,

- w części 16 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 18.000 tys. zł,

- w części 36 Skarb Państwa w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 8.000 tys. zł,

- w części 43 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w rozdziale 75822 - Fundusz Kościelny, zwiększa się dotacje i subwencje o 5.000 tys. zł;

8)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe w poz. 25 - Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 2.500 tys. zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o 2.500 tys. zł;

9)

a) w art. 1 zwiększa się dochody i wydatki budżetu państwa o 240.000 tys. zł,

b) dodaje się art. 50a w brzmieniu:

"Art. 50a. W przypadku uzyskania dodatkowej kwoty dochodów z wpłat Agencji Nieruchomości Rolnych do wysokości 240.000 tys. zł ponad kwotę 355.000 tys. zł, upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do:

1) uruchomienia rezerwy celowej na zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do kwoty 200.000 tys. zł, oraz

2) przeznaczenia pozostałej kwoty na cele, na które utworzono rezerwę celową: Wydatki na integrację europejską, w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP PLK S.A. i drogi krajowe, realizacji programów z Instrumentu Finansowego Schengen oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE - do kwoty 40.000 tys. zł.",

c) w załączniku nr 1 w części 36 Skarb Państwa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się dochody o 240.000 tys. zł,

d) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

- w poz. 10 - Wydatki na integrację europejską, w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, w tym inwestycji w infrastrukturę kolejową realizowanych przez PKP PLK S.A. i drogi krajowe, realizacji programów z Instrumentu Finansowego Schengen oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE, w kol. 4 na końcu dodaje się wyrazy "(w tym 40 mln zł, o których mowa w art. 50a pkt 2)" oraz zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 40.000 tys. zł,

- dodaje się poz. ... w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

...

200000

200000

           

 

 

10)

a) w art. 26 ogólną rezerwę budżetową zwiększa się o 1.000 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 02 Kancelaria Sejmu w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł,

-w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 - Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 1.000 tys. zł;

11)

a) w art. 26 ogólną rezerwę budżetową zwiększa się o 150 tys. zł,

b) w załączniku nr 2:

- w części 81 Rezerwa ogólna w rozdziale 75817 - Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów, zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 150 tys. zł,

- w części 85/30 Województwo wielkopolskie w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o 150 tys. zł;

12)

w załączniku nr 2

a) w części 09 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zmniejsza się wydatki bieżących jednostek budżetowych o 2.000 tys. zł,

b) w części 76 Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty w rozdziale 60047 - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwiększa się wydatki majątkowe o 2.000 tys. zł;

 

13)

a) w art. 39 zmniejsza się o 10.000 tys. zł wydatki na cele określone w art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu,

b) w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe poz. 72 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego, tj. Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych

72

10 000

9 600

100

300

       

 

14)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 84 - Dofinansowanie budowy obwodnicy Piły w ciągu drogi krajowej nr 11, zmniejsza się wydatki majątkowe o 6.000 tys zł,

b) dodaje się poz. ... w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Dofinansowanie budowy drogi nr 29 Bydgoszcz - Kalisz

...

6 000

     

6000

     

 

15)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 84 - Dofinansowanie budowy obwodnicy Piły w ciągu drogi krajowej nr 11, zmniejsza się wydatki majątkowe o 4.000 tys zł,

b) dodaje się poz. ... w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Dofinansowanie budowy drogi nr 12 Borki Wielkopolskie

...

4 000

     

4 000

     

 

16)

w załączniku nr 2 w części 83 Rezerwy celowe:

a) w poz. 66 - Środki na rozbudowę portu lotniczego Łódź - Lublinek, zmniejsza się wydatki majątkowe o 5.000 tys. zł,

b) dodaje się poz. ... w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

     

Środki na uruchomienie portu lotniczego Olsztyn - Szymany

...

5 000

     

5 000