Druk nr 53

25 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 9. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2006 r.

ustawę budżetową na rok 2006.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek


USTAWA BUDŻETOWA

NA ROK 2006

z dnia 25 stycznia 2006 r.

 

Art. 1.

1. Dochody budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę 194.988.959 tys. zł.

2. Wydatki budżetu państwa ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę nie większą niż 225.535.675 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 30.546.716 tys. zł.

 

Art. 2.

Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 295.801.264 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 265.254.548 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

 

Art. 3.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2005 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

 

Art. 4.

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 35.000.000 tys. zł.

3. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

 

Art. 5.

Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

 

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2006 r. do kwoty 17.000.000 tys. zł.

 

Art. 7.

Ustala się w 2006 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych - w wysokości 10.500.000 tys. zł.

 

Art. 8.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

1) kredytów i pożyczek rządom innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług - do kwoty 1.014.360 tys. zł;

2) pożyczek dla:

a) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. - na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych - do kwoty 1.000.000 tys. zł,

b) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego - do kwoty 30.000 tys. zł;

3) pożyczek na uzupełnienie przychodów Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418) do kwoty 1.000.000 tys. zł.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684) - do kwoty 1.100.000 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 i 2006 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł.

 

Art. 9.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

 

Art. 10.

1. Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dotację dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej w wysokości określonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej (Dz.U. Nr 167, poz. 1400).

3. Minister właściwy do spraw finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, w terminie do dnia 15 sierpnia 2006 r.

 

Art. 11.

W 2006 r. z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)), dofinansowana zostanie realizacja budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba - w kwocie 80.000 tys. zł.

 

Art. 12.

W 2006 r. ze środków pochodzących z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców - w kwocie 200.000 tys. zł dofinansowany zostanie Krajowy Fundusz Drogowy w celu realizacji zadań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440).

 

Art. 13.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

 

Art. 14.

Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility) oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 7.

 

Art. 15.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

 

Art. 16.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

 

Art. 17.

Zestawienie dotacji dla państwowych agencji i fundacji z udziałem Skarbu Państwa zawiera załącznik nr 10.

 

Art. 18.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.2)) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 11:

a) kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2006 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2006 r.);

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.726,74 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli - w wysokości 1.795,80 zł,

c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów - w wysokości 1.459,84 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.459,84 zł;

3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 101,5%.

2. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:

a) wynagrodzeń - w wysokości 11.210 tys. zł,

b) limitów zatrudnienia dla 300 osób;

2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3.373 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

- pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

3. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2006 r., w ramach środków ujętych w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.

 

Art. 19.

1. Zgodnie z art. 91 §1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.3)) ustala się kwoty bazowe dla:

1) sędziów - w wysokości 1.459,84 zł;

2) asesorów i aplikantów sądowych - w wysokości 1.795,80 zł.

2. Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.795,80 zł.

 

Art. 20.

Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 12.

 

Art. 21.

Ustala się etaty Policji w liczbie 103.421, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

 

Art. 22.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 401.662 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.5)) - 373.500 tys. zł;

2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich - 8.912 tys zł;

3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - 18.000 tys. zł;

4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych - 1.250 tys. zł.

 

Art. 23.

Ustala się dotacje przedmiotowe na:

1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez "Centralny Ośrodek Sportu", w łącznej kwocie 17.501 tys. zł;

2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanie do zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 683 tys. zł;

3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 1.701 tys. zł.

Art. 24.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 137.397 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w szczególności w zakresie:

1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) ochrony roślin;

3) rolnictwa ekologicznego.

Art. 25.

Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez "PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna" na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu - w wysokości 505.596 tys. zł.

 

Art. 26.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 93.000 tys. zł.

 

Art. 27.

Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników - 3.000 osób;

2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 4.799.325 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia - w wysokości 51.131 tys. zł.

 

Art. 28.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,5%.

 

Art. 29.

Prognozowany na 2006 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 101,6%.

 

Art. 30.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.6)), wynosi 3.015.890 tys. zł.

 

Art. 31.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 30, wynosi 110.000 tys. zł.

 

Art. 32.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 30, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

 

Art. 33.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 370.000 tys. zł.

 

Art. 34.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.7)), wynosi 2.000 tys. zł.

 

Art. 35.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 8.034 tys. zł.

 

Art. 36.

Prognozowane na 2006 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.452 zł.

 

Art. 37.

Wydatki budżetowe w kwocie 659.400 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) - kwotę 645.000 tys. zł;

2) realizację programu aktywizacji zawodowej na rynku pracy, realizowanego w ramach restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali - kwotę 13.000 tys. zł;

3) monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce - kwotę 1.400 tys. zł.

 

Art. 38.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), wynoszą dla:

1) gmin - 441.950 tys. zł;

2) powiatów - 604.270 tys. zł;

3) województw - 637.747 tys. zł.

 

Art. 39.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251) ustala się wydatki na cele określone w tym przepisie, finansowane przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 2.506.456 tys. zł.

 

Art. 40.

Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.8)).

 

Art. 41.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.9)) ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 30.

 

Art. 42.

1. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

 

Art. 43.

Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 13.

 

Art. 44.

Plany finansowe:

1) Agencji Mienia Wojskowego;

2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

3) Agencji Rezerw Materiałowych;

4) Agencji Rynku Rolnego;

5) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

6) Agencji Nieruchomości Rolnych;

7) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;

8) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

- określa załącznik nr 14.

 

Art. 45.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 15.

2. Minister właściwy do spraw finansów, w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji zarządzającej w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251), a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 15.

 

Art. 46.

Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w 2006 r. i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 16.

 

Art. 47.

Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia - ze środków ujętych w odpowiedniej rezerwie celowej budżetu państwa - centralnego zakupu wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych przeznaczonych do dowożenia dzieci do szkół.

 

Art. 48.

Ustala się w 2006 r. łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 3.000.000 tys. zł.

 

Art. 49.

Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do utworzenia rezerwy celowej z wydatków zablokowanych na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 20, z przeznaczeniem, w pierwszej kolejności, na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do kwoty 300.000 tys. zł, a pozostałych oszczędności na:

1) uzupełnienie wydatków na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej;

2) uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) dotację dla Funduszu Pracy - na poprawę płynności finansowej.

 

Art. 50.

W przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa oraz obsługę długu krajowego Skarbu Państwa upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do ich przeznaczenia proporcjonalnie na:

1) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do wykonania określonych zadań związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, na nowe zadania w ramach działalności statutowej jednostek naukowych oraz zwiększenie środków na realizację krajowego programu ramowego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.10)) - do kwoty 400.000 tys. zł;

2) doposażenie i remonty komend powiatowych (miejskich) Policji - do kwoty 70.000 tys. zł;

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne komend powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, a także na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.11)) - do kwoty 30.000 tys. zł

4) zasilenie Funduszu Termomodernizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.12)) - do kwoty 90.000 tys. zł.

 

Art. 51.

Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrze właściwym do spraw finansów, należy przez to rozumieć odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

 

Art. 52.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK


Załączniki w formacie pdf


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r.Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291, Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479, Nr 184, poz. 1539.

2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104.

3. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

4. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

5. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497.

6. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166 poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 241, poz. 2104.

7. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.

8. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462.

9. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155, poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110.

10. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484.

11. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836.

12. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2157 i Nr 240, poz. 2408.