Druk nr 50 Z

5 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 5 stycznia 2006 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt 1 i 5.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Andrzej Mazurkiewicz wycofał swoje wnioski (pkt II ppkt 2, 3 i 4 zestawienia wniosków).

Przewodnicząca Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Elżbieta Rafalska


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek mniejszości KSTAP

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w art. 28d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data wyborów przedterminowych miałaby przypaść w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu wójta podejmuje uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów.";

Poprawka sen. A. Mazurkiewicza poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie.

 

2)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 2 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 194 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, przeprowadza się wybory uzupełniające do danej rady, chyba że do zakończenia kadencji rady zostało mniej niż 6 miesięcy. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli do zakończenia kadencji rady zostało więcej niż 6 a mniej niż 12 miesięcy i rada w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia ostatniego z mandatów, których obsadzenie w trybie ust. 1 i 2 nie było możliwe, a skład rady zmniejszył się więcej niż o 1/5, podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów. Uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.";

Poprawka sen. A. Mazurkiewicza

3)

Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 196 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także wtedy, jeżeli ich data przypadałaby w okresie dłuższym niż 6 a krótszym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji rady i rada w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu podejmie uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów. Uchwałę o nieprzeprowadzaniu wyborów przedterminowych rada podejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.";

Poprawka sen. A. Mazurkiewicza

4)

Uwaga:

poprawka wycofana

art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Przepisy ustawy stosuje się również do tych wyborów uzupełniających i przedterminowych, których konieczność przeprowadzenia wynika z przyczyn, które wystąpiły przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli przed tym dniem ich nie zarządzono.";

Poprawka sen. A. Mazurkiewicza

5)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Poprawka KSTAP, sen. A. Mazurkiewicza poparta przez komisję