Druk nr 50 A

3 stycznia 2006 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 grudnia 2005 r.

ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Marszałek Senatu dnia 30 grudnia 2005 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Elżbieta Rafalska


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

 


WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

- wniosek o odrzucenie ustawy.