Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

7 lutego 2007 r. odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Obrady prowadził poseł Artur Zawisza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, kancelarii premiera, posłowie i senatorowie. Tematem spotkania był rządowy projekt ustawy o fundacjach z 20 grudnia 2006 roku.

3 października ubiegłego roku odbyło się spotkanie Zespołu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspertów na temat rządowego projektu ustawy o fundacjach przygotowanego przez rząd we wrześniu 2006 r. Projekt budził wiele zastrzeżeń. Jego autorzy zobowiązali się uwzględnić zgłoszone uwagi w dalszych pracach. W efekcie powstały dwa kolejne projekty ustawy.

Niestety, jak wykazała dyskusja podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu, ten ostatni projekt, także nie spełnia oczekiwań - nie sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich, stawiane wymogi kontrolne i finansowe utrudniać będą, zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, funkcjonowanie małych fundacji, zwłaszcza tych nie prowadzących działalności gospodarczej. Krytycznie ocenili projekt także parlamentarzyści.

Propozycja, by legislatorzy Kancelarii Rady Ministrów podjęli współpracę z zespołem doradczo-opiniodawczym utworzonym z wybranych przedstawicieli organizacji pozarządowych, został odrzucony ze względów proceduralnych. W tej sytuacji marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zaproponował, by Rada Pożytku Publicznego pod przewodnictwem Teresy Herlik, w konsultacji z ekspertami, przedstawicielami fundacji i innych organizacji pozarządowych przygotowała w ciągu miesiąca własny, wstępny projekt ustawy o fundacjach, który może stać się materiałem wyjściowym do przygotowania inicjatywy ustawodawczej parlamentu. Rada przyjęła propozycję.

Opr. Dział Prasowy - mb