Lesław Paweł Podkański

Lesław Paweł Podkański

Okręg wyborczy nr 7 (Chełm)

Kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Poseł na Sejm II i III kadencji


Urodził się w 1956 roku w Tarnawie Małej, w województwie lubelskim, w rodzinie chłopskiej.

W 1980 uzyskał tytuł magistra na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Studiował także w Moskiewskim Instytucie Przemysłu Gazowego i Naftowego.

Pracę zawodową rozpoczął w 1980, dwa lata pracował jako główny mechanik w Lubelskich Zakładach Przemysłu Skórzanego. W latach 1989-1991 zajmował stanowisko dyrektora handlowego firmy "Unital" sp. z o.o. W 1992 był wicedyrektorem departamentu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, a w latach 1992-1993 - wiceministrem współpracy gospodarczej z zagranicą w rządach Jana Olszewskiego i Hanny Suchockiej. W rządzie Waldemara Pawlaka natomiast, w latach 1993-1995, zajmował stanowisko ministra współpracy gospodarczej z zagranicą.

Od 1993 do 2001 był posłem na Sejm, od 1995 - wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego PSL. W Sejmie II kadencji pracował w komisjach: Przekształceń Własnościowych, Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów, a także w Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych. Jako poseł III kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, a także członkiem Komisji Skarbu Państwa, Uwłaszczenia i Prywatyzacji.

Od młodości związany jest z ruchem ludowym. Działalność społeczno-polityczną rozpoczął w Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1983-1985 był instruktorem i kierownikiem Wydziału Ideowo-Wychowawczego Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Lublinie, w 1986-1989 zastępcą kierownika Wydziału Ideologii, Prasy i Propagandy Naczelnego Komitetu ZSL w Warszawie, a w latach 1992-1996 - członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1992 jest członkiem Rady Naczelnej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego (o Komisji)

Członek Komisji Emigracji i Polaków za Granicą (o komisji)

Przewodniczący Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych (o klubie)

Oświadczenia senatorskie     rejestr korzyści