U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90i w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "lub" zastępuje się wyrazami "dla młodzieży lub szkoły";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90r w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "dla gmin" zastępuje się wyrazem "gminom";

3)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90r w ust. 3 skreśla się wyrazy ", a także terminy przekazywania dotacji";

4)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90t w ust. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 90u w ust. 1 w pkt 2 i 3 oraz w ust. 4 w pkt 2 i 3 użyte w różnych przypadkach wyrazy "regionalne i lokalne" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "regionalne lub lokalne";

5)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90t dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa w ust. 1, we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135).";

6)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90u w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyraz "mający" zastępuje się wyrazami "albo programy mające";

7)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90u w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "(Dz.U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135)";

8)

w art. 1 w pkt 1, w art. 90u w ust. 4 w zdaniu wstępnym wyrazy ", o którym" zastępuje się wyrazami "albo programów, o których".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2004 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zaproponował wprowadzenie 8 poprawek. Zmiany zaproponowane przez Senat mają na celu poprawę jakości legislacyjnej przedmiotowej ustawy, a zwłaszcza zapewnienie jednoznaczności jej uregulowań.

Poprawka nr 1 zmierza do jednoznacznego wskazania, że stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane wyłącznie uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży. Przepis w dotychczasowym brzmieniu mógł być interpretowany w sposób niewłaściwy przez uznanie, że stypendium ministra może być przyznane uczniowi każdej szkoły publicznej.

Poprawka nr 3 usuwa z przepisu dodawanego art. 90r ust. 3 zbędne powtórzenie. Skreślane wyrazy zawarte są w zdaniu wstępnym tego przepisu.

Celem poprawki nr 4 jest uściślenie przepisów dotyczących programów jednostek samorządu terytorialnego poprzez jednoznaczne wskazanie, że jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy regionalne albo lokalne, bądź też zarówno programy regionalne, jak i lokalne. W świetle przepisu w dotychczasowym brzmieniu możliwa była interpretacja, w myśl której jednostki samorządu terytorialnego nie mogły tworzyć wyłącznie programów regionalnych albo lokalnych.

W związku z tym, że ustawodawca przewidział w dodawanym art. 90u ust. 1 pkt 2 i 3 możliwość wspierania przez Radę Ministrów powstawania i realizacji programów regionalnych lub lokalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konieczne stało się ustawowe wskazanie takich organizacji, jako podmiotów we współpracy, z którymi jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć takie programy (poprawki nr 5 i 7). Dodawany przepis nie oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego nie mogą w przedmiocie programów współpracować z innymi podmiotami (art. 90u ust. 2).

Poprawki nr 6 i 8 uściślają, że Rada Ministrów realizując uprawnienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, może to uczynić w drodze jednego albo więcej dokumentów rządowych. Przepis w dotychczasowym brzmieniu sugerował, że Rada Ministrów przyjmie jeden program rządowy realizujący wszystkie cele wskazane w wyżej wymienionym przepisie.

Poprawka nr 2 ma charakter redakcyjny.