U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy

o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2, w art. 1 w ust. 3 po wyrazach "azbest chryzotylowy" dodaje się wyrazy "oraz do wałów z azbestu chryzotylowego stosowanych do ciągnienia szkła,";

2)

w art. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) uchyla się załącznik nr 1 do ustawy.".

 

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, postanowił wprowadzić do jej tekstu dwie poprawki.

Poprawka nr 1 jest wynikiem dyskusji dotyczącej wpływu ustawy na rynek pracy. W przekonaniu Senatu wprowadzenie generalnego zakazu sprowadzania azbestu i wyrobów zawierających te włókna uniemożliwi niektórym podmiotom dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego względu Izba proponuje dopuścić na terytorium Polski, w drodze wyjątku, obrót wałami z azbestu chryzotylowego, które są stosowane do ciągnięnia szkła. Tym samym Senat zajął stanowisko, że taka modyfikacja ustawy zapewni ochronę miejsc pracy w tych przedsiębiorstwach, w których nie ma możliwości zastosowania materiałów zastępczych do produkcji i regeneracji wałów ciągnących taflę szklaną.

Senat, przyjmując poprawkę nr 2, kierował się zasadami prawidłowej legislacji. Uznał, że w związku z wprowadzeniem generalnego zakazu dotyczącego azbestu nie będzie konieczny załącznik nr 1 do ustawy, który określa wykaz wyrobów zawierających azbest nieobjętych zakazem produkcji, obrotu i importu. Rozpatrywana ustawa nie przewidywała skreślenia załącznika, jedynie nadanie nowego brzmienia przepisowi, który do niego odsyłał (art. 1 ust. 2 ustawy nowelizowanej). Mając na uwadze fakt, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego załącznik jest integralną częścią ustawy, Senat wprowadził wyraźną, a nie tylko dorozumianą zmianę z tym zakresie.