U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) pkt 4, w art. 4 w ust. 1, 2, 3 i 5 po wyrazie "portem" dodaje się wyrazy "lub przystanią morską",

b) w pkt 5, w art. 4a w ust. 1 i 2 po wyrazie "portem" dodaje się wyrazy "lub przystanią morską";

2)

w art. 1 w pkt 4, w art. 4 w ust. 3 w zdaniu pierwszym po wyrazie "gminie" dodaje się wyrazy "właściwej ze względu na położenie nieruchomości";

3)

w art. 5 w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2005 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia
2007 r.";

4)

w art. 7 skreśla się wyrazy ", z wyjątkiem art. 2 i art. 4, któ re wchodzą w z ycie z dniem 1 stycznia 2006 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadził do jej tekstu 4 poprawki.

Poprawka nr 1 ma na celu zapewnienie ustawie spójności terminologicznej.

Uchwalając poprawkę nr 2 Senat uznał za konieczne doprecyzowanie, że w przypadku niepowołania podmiotu zarządzającego portem, gminą uprawnioną do pierwokupu nieruchomości położonych w granicach portów lub przystani morskich jest gmina właściwa ze względu na położenie nieruchomości.

Poprawka nr 3 przesuwa - z dnia 31 grudnia 2005 r. na dzień 31 grudnia 2007 r. - termin, do którego podmioty zarządzające portami o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powinny zbyć akcje lub udziały w spółkach świadczących w granicach portów i przystani wymienione w ustawie usługi portowe. Zdaniem Izby Wyższej termin zbycia akcji lub udziałów wyznaczony przez Sejm jest zbyt krótki, zważywszy na przyjęty w ustawie, skomplikowany tryb ich zbywania.

W poprawce nr 4 Senat postanowił, aby przepisy wprowadzające zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów przeznaczonych na cele inwestycyjne, znajdujących się w posiadaniu podmiotów zarządzających, wchodziły w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. a nie - jak przyjęto w ustawie - z dniem 1 stycznia 2006 r. W opinii Senatu wcześniejsze wejście w życie przepisów zwalniających od podatku grunty portowe wpłynie korzystnie na kondycję finansową podmiotów zarządzających portami lub przystaniami.