U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem

w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 19 listopada 2004 r. ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 i w art. 2 w pkt 1 wyrazy "art. 15" zastępuje się wyrazami "art. 15 ust. 1";

2)

w art. 2 w pkt 2 wyrazy "art. 201" zastępuje się wyrazami "art. 201 ust. 1";

3)

w art. 4 w ust. 4 wyrazy ", uposażenia rodzinnego" zastępuje się wyrazami "i uposażenia rodzinnego";

4)

w art. 4 w ust. 6 i 7 wyrazy "W przypadku gdy w okresie, o którym mowa w art. 2, świadczenia wypłacane były" zastępuje się wyrazami "W przypadku gdy w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 stycznia 2005 r. świadczenia, o których mowa w art. 2, wypłacane były";

5)

w art. 4 w ust. 8 wyraz "świadczenia" zastępuje się wyrazami "świadczenia, o których mowa w art. 2";

6)

w art. 7 po wyrazach "stosuje się" dodaje się wyraz "odpowiednio";

7)

w art. 9 w pkt 2 w lit. b, w ust. 5 wyrazy "Kwota dodatku, o którym mowa w ust. 1," zastępuje się wyrazami "Kwota dodatku kombatanckiego, o której mowa w ust. 1,".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 19 listopada 2004 r. ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego Senat wprowadził do niej 7 poprawek.

W związku z tym, że dodatek kombatancki oraz świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego zostały wprowadzone do systemu prawnego na mocy odpowiednio art. 15 ust. 1 i art. 201 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, art. 1 i art. 2 pkt 1 i 2 ustawy powinny zawierać odesłanie do wskazanych wyżej przepisów, nie zaś ogólnie do art. 15 i art. 201. Warto podkreślić, że tą samą, prawidłową techniką legislacyjną posługują się przepisy powołanej ustawy. W związku z tym Senat uchwalił poprawki nr 1 i 2.

W art. 4 ust. 4 ustawy Senat wprowadził zmianę redakcyjną, polegającą na zastąpieniu ostatniego przecinka spójnikiem "i" (poprawka nr 3). Ponadto sprecyzowania wymagały ust. 6-8 tego artykułu - tak, aby z treści tych przepisów wynikało, że użyty w nich termin "świadczenia" dotyczy dodatku kombatanckiego, świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego oraz dodatku kompensacyjnego, nie zaś świadczeń wymienionych w ust. 5, tj.: świadczenia emerytalnego, świadczenia rentowego, uposażenia w stanie spoczynku i uposażenia rodzinnego (poprawki nr 4 i 5).

Art. 7 ustawy stanowi, że w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), z wyjątkiem art. 136 i art. 139-143a. Zważywszy na charakter prawny rekompensaty stosowanie niektórych przepisów tej ustawy nie będzie możliwe wprost, dlatego też w art. 7 po wyrazach "stosuje się" należało dodać wyraz "odpowiednio" (poprawka nr 6).

W art. 9 pkt 2 lit. b ustawy, który nadaje nowe brzmienie art. 15 ust. 5 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, zawarta jest nieścisłość. Abstrahując bowiem od faktu, że art. 15 ust. 1 tej ustawy nakazuje, aby statuowany w nim dodatek określany był w kolejnych jej przepisach jako "dodatek kombatancki", ust. 5 tego artykułu powinien zawierać sformułowanie "o której mowa w ust. 1", nie zaś "o którym mowa w ust. 1" (odesłanie następuje do pojęcia "kwota"). Mając to na uwadze Senat uchwalił poprawkę nr 7.