U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych raz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 i 2, w art. 2 oraz w art. 3 w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "(wdowie, wdowcowi)";

2)

art. 1 pkt 2 i w art. 3 w pkt 2 wyrazy "przychodów z tytułu wykonywania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej" zastępuje się wyrazami "przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego".

 

 

 

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


Uzasadnienie

Przyjęte przez Senat poprawki mają charakter porządkujący i poprawiający brzmienie uregulowań ustawy.

Podmiotem uprawnionym do renty rodzinnej po osobie nieżyjącej jest małżonek tej osoby. Nie zachodzi wątpliwość, że określenie "małżonek" może oznaczać kogoś innego niż wdowa albo wdowiec albo też, że pomija się osobę wdowca. Można także przywołać art. 46 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, nie podlegający nowelizacji, w którym użyto określenia "małżonek" - nie budzi wątpliwości, że dotyczy ono małżonka osoby nieżyjącej, mimo że pojęcie to pozostawiono bez dalszego dookreślenia. Senat przyjął poprawkę (nr 1), w której skreśla określenie zbędne nie tylko z punktu widzenia legislacyjnego, lecz także ze względu na zasady logiki.

Poprawka nr 2 dostosowuje terminologicznie ustawę do obowiązującej od 1 stycznia 1999 r. terminologii ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z . 2002 r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm. ). Ustawy nowelizowane przez ustawę z dnia 18 listopada 2004 r. posługują się już w swojej treści pojęciami obecnie obowiązującymi w systemie prawnym i odesłanie do pojęć sprzed reformy systemu ubezpieczeń stanowiłoby niekonsekwencję.