U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 2:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie,",

b) uchyla się ust. 3;

...) po art 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Podmioty uprawnione, zgodnie z odrębnymi przepisami, do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą również wykonywać czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3.";'';

b) w pkt 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46a" dodaje się wyrazy "i 46b" oraz dodaje się art. 46b w brzmieniu:

"Art. 46b. Podmioty, o których mowa w art. 3a, są obowiązane do zawarcia, na podstawie odrębnych przepisów, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione.";

2)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b, w ust. 4a wyraz "stron" zastępuje się wyrazem "strony";

3)

w art. 1 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 27:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Doradcy podatkowi mogą wykonywać swój zawód uczestnicząc w spółkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pod warunkiem, że komplementariuszami w spółce komandytowej oraz wspólnikami w pozostałych spółkach są wyłącznie doradcy podatkowi.";";

4)

w art. 1:

a) w pkt 7, w art. 46a w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44",

b) w pkt 8, w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "art. 44-46" zastępuje się wyrazami "art. 44";

5)

w art. 2 po wyrazach "(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)" dodaje się wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 i 3 w brzmieniu:

"2) w art. 79 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których jest uprawniony zgodnie z odrębnymi przepisami - bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 80a ust. 1";

3) w art. 80a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3, są obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością obejmującą swym zakresem:

1) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

2) wykonywanie czynności doradztwa podatkowego, do wykonywania których są uprawnione zgodnie z odrębnymi przepisami.".";

6)

w art. 3 wyrazy "dniem wejścia w życie" zastępuje się wyrazami "upływem 3 miesięcy od dnia ogłoszenia";

7)

w art. 4 po wyrazach "art. 1 pkt 7" dodaje się wyrazy ", art. 2 pkt 2 i 3";

8)

w art. 4 wyrazy "z dniem 1 stycznia 2005 r" zastępuje się wyrazami "po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


U Z A S A D N I E N I E

Poprawki Senatu nr 1, 5 i 7 do ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości umożliwiają osobom uprawnionym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. potocznie "księgowym") wykonywanie wszystkich czynności doradztwa podatkowego, z wyjątkiem udzielania porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, oraz zobowiązują "księgowych" wykonujących te czynności do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ich wykonywaniem.

Zdaniem Senatu dzięki poszerzeniu liczby osób świadczących usługi w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzania zeznań i deklaracji podatkowych (w tym zeznań rocznych PIT) nastąpi zwiększenie dostępu podatników do tych usług i w konsekwencji obniżenie ceny na świadczone usługi. "Księgowi" mają odpowiednie kwalifikacje do sporządzania zeznań i deklaracji, skoro sporządzają zeznania osób prowadzących działalność gospodarczą, dla których prowadzą księgi rachunkowe.

Senat uznał ponadto, iż sytuacja w zakresie obowiązków ubezpieczeniowych osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wyraźnie niekorzystna dla podatników, którzy nie muszą dostrzegać różnic w regulacjach prawnych dotyczących poszczególnych rodzajów usług świadczonych przez te osoby. Obowiązkiem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej objęta jest bowiem obecnie jedynie działalność "księgowych" w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, a nie jest nim objęta działalność w zakresie prowadzenia ksiąg i ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzania zeznań i deklaracji na podstawie danych wynikających z tych ksiąg. Dlatego Senat zaproponował nałożenie na "księgowych" obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego. Jest to uzasadnione ochroną interesów podatników, którzy w wyniku wyrządzenia szkody przez usługodawcę narażeni są nie tylko na konsekwencje finansowe, ale również na odpowiedzialność karną skarbową.

Poprawka nr 2 usuwa błąd językowy.

Poprawka nr 3 umożliwia wykonywanie zawodu doradcy podatkowego poprzez uczestnictwo w spółce komandytowej. Zdaniem Senatu nie ma merytorycznego uzasadnienia, aby zawód doradcy podatkowego był w zakresie form jego wykonywania dyskryminowany w stosunku do innych zawodów zaufania publicznego, w szczególności adwokatów i radców prawnych.

Poprawka nr 4 poprawia błędne odesłania.

Poprawki Senatu nr 6 i 8 przesuwają termin wejścia w życie, zawartych w poprawkach nr 1, 5 i 7, przepisów zobowiązujących osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego. Chodzi o to, aby minister właściwy do spraw instytucji finansowych miał czas na określenie w rozporządzeniu szczegółowego zakresu ubezpieczenia obowiązkowego "księgowych" w zakresie czynności doradztwa podatkowego.