U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w art. 51aa w ust. 1 wyrazy "w dniu 1 kwietnia 2003 r." zastępuje się wyrazami "w dniu 31 marca 2003 r.";

2)

w art. 1 w pkt 1, w art. 51ab wyrazy "na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego" zastępuje się wyrazami "w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001)".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

W wyniku rozpatrzenia uchwalonej przez Sejm w dniu 4 listopada 2004 r. ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Senat wprowadził do niej 2 poprawki.

Art. 51aa ust. 1, w brzmieniu nadanym przez ustawę, stanowi, że przedsiębiorca może wykonywać działalność w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania także w formie spó łdzielni pracy, jez eli działalność w tym zakresie i formie wykonywał w dniu 1 kwietnia 2003 r. Przepis ten zawiera oczywisty błąd, zważywszy na fakt, że w dniu 1 kwietnia 2003 r. - na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 241, poz. 2074 ze zm.) - weszła w życie nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zakresie dotyczącym dodania do niej rozdziału 4a. Nowelizacja ta, statuując w/w działalność jako wymagającą uzyskania odpowiedniego zezwolenia, ustanowiła zamknięty katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o to zezwolenie, ograniczając go wyłącznie do spółek kapitałowych. Tak więc jedynie do dnia 31 marca 2003 r. istniała możliwość wykonywania omawianej działalności gospodarczej

przez spółdzielnie pracy. W związku z tym w poprawce nr 1 Senat zastąpił w art. 51aa ust. 1 wyrazy "w dniu 1 kwietnia 2003 r." wyrazami "w dniu 31 marca 2003 r.".

Art. 51ab, w brzmieniu nadanym przez ustawę, stanowi, że "Związki rewizyjne zrzeszające spó łdzielnie oraz Krajowa Rada Spó łdzielcza przechowują dokumentację wytworzoną przez zlikwidowane spó łdzielnie i organizacje spó łdzielcze na zasadach określonych w przepisach Prawa spó łdzielczego.". Przepis ten został sformułowany w sposób nieścisły, gdyż przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) nie zawierają zasad dotyczących przechowywania w/w dokumentacji. Jedynie art. 129 tej ustawy upoważnił Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych. Na podstawie powołanego wyżej przepisu upoważniającego zostało wydane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych (Dz. U. Nr 47, poz. 248). W związku z tym, w wyniku uchwalenia poprawki nr 2, Senat wprowadził w art. 51ab niezbędną korektę.