U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 2004 r.

w sprawie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r. ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy "grupę w rozumieniu art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2081/92/EWG, osobę fizyczną albo osobę prawną" zastępuje się wyrazami "grupę albo osobę fizyczną lub prawną w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2081/92/EWG";

2)

w art. 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

2) 6 członków powołanych spośród osób wyróżniających się wiedzą o sprawach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej, tradycji i kultury polskiej oraz etnografii.";

3)

tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: "Kontrola produktów rolnych i środków spożywczych dokonywana na wniosek producenta";

4)

w art. 42 w ust. 1 wyrazy "uprawnioną jednostkę" zastępuje się wyrazami "upoważnioną jednostkę";

5)

w art. 62, w pkt 15 wyrazy "produkty, o których" zastępuje się wyrazami "produkty rolne i środki spożywcze, o których" oraz wyrazy "produkty umieszczone" zastępuje się wyrazami "produkty rolne i środki spożywcze umieszczone".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Ryszard JARZEMBOWSKI


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, Senat wprowadził do niej 5 poprawek.

Poprawka zawarta w pkt 1 uchwały Senatu, zmieniająca pojęcia wnioskodawcy uprawnionego do udziału w postępowaniu w sprawie rejestracji nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych, ma na celu zapewnienie zgodności ustawy z przepisami rozporządzenia unijnego, tj. rozporządzenia Rady nr 2081/92/EWG.

W myśl art. 5 ust. 1 wskazanego wyżej aktu prawa unijnego podmiotem uprawnionym do składania wniosków o rejestrację są "grupy" rozumiane, jako wszelkie stowarzyszenia, niezależnie od ich formy prawnej lub składu, producentów lub przetwórców tego samego produktu rolnego lub środka spożywczego. Natomiast, osoba fizyczna lub prawna jest uprawniona do składania wniosku o rejestrację tylko z zachowaniem pewnych warunków (tenże art. 5 ust. 1). Zgodnie z art. 5 ust. 2 osoba fizyczna lub prawna może składać wniosek o rejestrację jedynie w przypadku produktów lub środków spożywczych, które sama produkuje lub uzyskuje. Z tych względów definicja w art. 2 pkt 1 lit. a, zdaniem Senatu, była zbyt szeroka a tym samym nieprecyzyjnie oddająca sens przepisu unijnego.

Poprawka zawarta w pkt 2 uchwały Senatu ma charakter merytoryczny. Modyfikuje przyjęte przez Sejm rozwiązania dotyczące powołania opiniodawczo-doradczego organu ministra właściwego do spraw rynków rolnych, jakim ma być Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych. Skoro Rada ma odgrywać kluczową rolę w procedurze oceny wniosków o rejestrację, opierając się na wiedzy jej członków w dziedzinach związanych z produktami regionalnymi i tradycyjnymi, w szczególności w zakresie prawa własności przemysłowej, polskiej tradycji, kultury i etnografii, Senat uznał za konieczne wprowadzenie ustawowych wymagań, jakie spełniać powinni jej członkowie. Ponadto, ustawowo określając liczebności tego organu Senat wykluczył uznaniowość w tym zakresie.

Poprawki zawarte w pkt 3 - 5 uchwały mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy, co pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości w praktyce jej stosowania.

W poprawce nr 3 Senat zaproponował taką zmianę w tytule rozdziału 6, aby w sposób pełniejszy odzwierciedlał on zawartość merytoryczną przepisów w tym rozdziale zawartych i wyraźnie odróżniał od postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie przepisów o jakości handlowej.

Poprawka nr 4 wprowadza przyjętą w uchwalanej ustawie nazwę jednostki certyfikującej a poprawka nr 5 doprecyzowuje przepis definiujący pojęcie produktów pochodzenia zwierzęcego o tradycyjnym charakterze, wprowadzając określenia używane w przepisach, które dotyczą tych produktów.