U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

i ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2004 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2, w art. 196a w § 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Ocenie Ministra Sprawiedliwości podlega również celowość i gospodarność wydatkowania przez te podmioty otrzymanych środków.";

2)

w art. 3 w ust. 2 w zdaniu pierwszym po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyraz "ustawy";

3)

w art. 3 w ust. 2 w zdaniu trzecim wyrazy "po upływie 6 miesięcy" zastępuje się wyrazami "po upływie 4 miesięcy".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ


Uzasadnienie

W dniu 30 września 2004 r. Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Senat zadecydował o wprowadzeniu do ustawy 3 poprawek.

Proponując wprowadzenie poprawki nr 1 Senat miał na celu zobowiązanie Ministra Sprawiedliwości do kontrolowania działalności podmiotów, uzyskujących środki pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych również z punktu widzenia celowości i gospodarności wydatkowania przez nie tych środków.

Poprawka nr 2 ma za zadanie doprecyzowanie zmienianego przez Sejm przepisu.

Poprawką nr 3 Senat nakłada na Ministra Sprawiedliwości obowiązek opublikowania wykazu podmiotów uprawnionych do otrzymywania środków z nawiązek i świadczeń pieniężnych, 2 miesiące przed wejściem w życie ustawy. Umożliwi to sędziom orzekającym w sprawach karnych wcześniejsze zapoznanie się z listą podmiotów na rzecz których orzekać będzie można nawiązki i świadczenia pieniężne.