U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2004 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 21 września 2004 r.".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Kazimierz KUTZ